Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Osieck  www.osieck.pl
archiwum
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Wybory
Informacje bieżące
Powtórne wykorzystanie informacji
Oświata
Instytucje Kultury
Organy
Rada
Przewodniczący Rady
Interpelacje i zapytania radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady - kadencja 2010-2014
Sesje Rady- kadencja 2006-2010
Sesje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
Sesje Rady Gminy -kadencja 2018-2023
Uchwały Rady - kadencja 2006-2010
Uchwały Rady - kadencja 2010-2014
Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Stanowisko Rady Gminy
Zarządzenia
Raport o Stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Druki do pobrania
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ogłoszenie o zamówieniu - Przetargi 2021
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ekoportal
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
  Strona główna Dostęp dla osób niepełnosprawnych  

Dane

poniedziałek 9.00-17.00 wtorek- piątek 8.00-16.00

GMINA OSIECK
NAZWA GMINY Gmina Osieck
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow. otwocki
KOD 08-445
MIEJSCOWOŚĆ Osieck, Rynek 1
KONTAKT tel. +48 25 685-70-26, 685-70-96
fax +48 25 685-70-90
e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl
Wójt Gminy

Wójt Gminy
Karolina Zowczak
tel. +48 25 685-70-26 wew. 23
e-mail: wojt@gminaosieck.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Irena Hulisz
tel. +48 25 685-70-26 wew. 21
e-mail: radagminy@gminaosieck.pl   

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy
Adriana Mizerska 
tel. +48 25 685-70-26 wew. 14
e-mail: sekretarz@gminaosieck.pl

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
Joanna Bujańska

Zastępca Skarbnika
Justyna Kamaszewska
 

tel. +48 25 685-70-26 wew.26
e-mail: skarbnik@gminaosieck.pl

 Klauzula Informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuje się Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe,
a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Osieck reprezentowana przez Wójta,
(adres: Rynek 1, 08-445 Osieck, telefon kontaktowy: 25 6857026,
e-mail: ).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

- realizacji zawartych umów - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (pozyskiwanie danych głównie w celach kontaktowych).

4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona zgoda.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonego celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach, w tym przepisach archiwalnych.

7) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa np. np. organy administracji rządowej, organy administracji samorządowej, wymiar sprawiedliwości, policja, prokuratura, banki, urzędy pocztowe oraz podmiotom, którym Administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonywanie czynności związanych z koniecznością przetwarzania danych.

8) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO;

- prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

- prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych
w art. 20 RODO;

-  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

10) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie
z  obowiązującym prawem.

11) Ponadto informuje się, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, będzie realizowana przez Administratora poprzez realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w RODO.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-08-25 10:25:54 Informację zaktualizowano 2021-05-27 11:34:43, wprowadzający: Dominika Szostak
wersja do druku