Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Osieck  www.osieck.pl
archiwum
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Wybory
Informacje bieżące
Powtórne wykorzystanie informacji
Oświata
Instytucje Kultury
Organy
Rada
Przewodniczący Rady
Interpelacje i zapytania radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady - kadencja 2010-2014
Sesje Rady- kadencja 2006-2010
Sesje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
Sesje Rady Gminy -kadencja 2018-2023
Uchwały Rady - kadencja 2006-2010
Uchwały Rady - kadencja 2010-2014
Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Stanowisko Rady Gminy
Zarządzenia
Raport o Stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Druki do pobrania
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ekoportal
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady - kadencja 2010-2014 strona główna 

Uchwały Rady - kadencja 2010-2014
UCHWAŁA Nr I/1/10 w sprawie stwierdzenia wyboru
 w sprawie wyboru przewodniczacego R.G..doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-27 16:41:05, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA I/2/10 w sprawie stwierdzenia wyboru
 wiceprzew..doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-27 16:44:31, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA Nr I/3/10 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rewizyjnej
 skład osob.Komisji rewizyjnej.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-27 16:48:13, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA Nr I/4/10 w sprawie powołania

składów
osobowychKomisji stałych Rady Gminy Osieck
 składy osob.komisji staych.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-27 16:53:01, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA Nr I/5/10 w sprawie powołania
 w sprawie wyboru przew. komisji rew..doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-27 16:56:27, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA Nr I/6/10 w sprawie powołania
 w sprawie wyb. przew. Komisji.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-27 16:58:17, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Osieck Nr
II/8/10

Dochody 2011.xls

Wydatki 2011.xls

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011. Tabela 2

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2011 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011.

 Uchwała budżetowa 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 10:11:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/9/10 w sprawie rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
kościołów i związków wyznaniowych na 2011
rok.

Roczny program współpracy Gminy Osieck z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

 Uchwała Pprogramu wspólpracy z organizacjami..doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 10:52:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/10/10 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2010

Uzasadnienie do uchwały Nr II/10/10 z dnia 30.12.2010

plan wydatków majątkowych na 2010 r

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012.

Wydatki na programy i projekty...

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

 Uchwała 30.12.2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 11:03:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/11/10 w sprawie określenia
jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Osieck gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku bankowym, ustalenia źródeł tych
dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w
tym planie i ich zatwierdzania.
 uchwała - rachunek dochodów.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 11:14:37, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/12/10 w sprawie planów pracy Rady
Gminy i stałych Komisji Rady Gminy.

Plan pracy Rady Gminy Osieck na rok 2011.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2011 rok.

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy na 2011 rok.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Osieck na 2011 rok.

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy na 2011 rok.

 Uchwała Nr 12 -plany pracy.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-01-05 11:16:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/13/11w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2011

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR III/13/11

 Uchwała 28.02.2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 13:27:13, wprowadzający: Teresa Nowak
U C H W A Ł A Nr III/14/11 w sprawie poboru
podatków i opłat, określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia
 UCHWAŁA nr 14 .doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 13:55:14, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/15/11w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla
części działek Nr 50/1, 52/1 i 53/1
położonych

Celowości przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu

Mapa.

 Uchwała Nr 15 .doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 13:58:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/16/11 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla
działki Nr 14/3 położonej we wsi Nowe
Kościeliska.

Uzasadnienie

Mapa.

 Uchwała Nr 16.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 14:03:07, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/17/11w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Osieck na lata 2011 - 2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

 Uchwała Nr 17.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 14:07:50, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/18/11w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków

 Uchwała Nr 18.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 14:10:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/19/11w sprawie skargi na Wójta
Gminy

Uzasadnienie

 Uchwała dot skargi p. Wasążnika .doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 14:13:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/20/11 w sprawie skargi na
działania Wójta Gminy.

Uzasadnienie

 Uchwała dot. p. Marciszewskiego.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 14:31:18, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/21/11 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2011

Uzasadnienie z dnia 31.03.2011 r

Plan wydatków majątkowychna 2011 rok

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom nalezacym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

 Uchwała 31.03.2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 09:44:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących Fundusz Sołecki.
 Uchwała Fundusz Sołecki 31.03.2011 .doc
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:02:12, wprowadzający: Teresa Nowak
U C H W A Ł A Nr IV/23/11w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie na okres do lat 3
nieruchomości rolnych stanowiących własność
gminy.
 uchwałaNr 23 31.03.2011 dzierżawa 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:03:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr
III/17/11 z dnia 28 lutego 2011 roku dotyczącej
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie dla Gminy Osieck na lata 2011 - 2016
 UCHWAŁA Nr 24- 31.03.2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:05:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr
III/18/11 z dnia 28 lutego 2011 roku dotyczącej
 UCHWAŁA Nr 25 z dnia. 31.03.2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-04-12 10:07:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr V/26/11 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2011-2021.

Uzasadnienie

Nr 1

Wykaz

 Zmiana WPF Nr 26 27.04.2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 13:47:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr V/27/11w sprawie zmian budżetu gminy
na rok 2011

Uzasadnienie

Tabela Nr 1

Załacznik do uchwały 27

 Uchwała Nr 27 27.04.2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 14:17:58, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr V/28/11w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uzasadnienie

 Uchwała Nr 28 o zaciągnięciu pożyczki.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 14:31:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr V/29/11w sprawie zatwierdzenia taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 Uchwała Nr 29 stawka wody.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 14:32:19, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr V/30/11w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 REGULAMIN WODA I ŚCIEKI - Gmina Osieck Nr 30.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 14:35:47, wprowadzający: Teresa Nowak
U C H W A Ł A Nr V/31/11w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie na okres do lat 3
nieruchomości rolnych stanowiących własność
gminy.
 uchwała nr 31 V 11.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 15:07:18, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA Nr VI/32/11 w sprawie uchwalenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Osieck.

Uzasadnienie

Rozstrzygnięcie..

 Uchwała nr 32.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 15:08:27, wprowadzający: Teresa Nowak
U C H W A Ł A Nr V/33/11w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie na okres 4 lat budynku
stanowiącego własność Gminy Osieck,
położonego w Osiecku, ul. Pilawska 23
 Uchwała Nr 33 2.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-05-24 15:11:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2010 rok
 Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2010 rok.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 13:57:19, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/35/11 w sprawie absolutorium za rok
2010.
 UCHWAŁA absolutorium.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 15:26:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/36/11 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2011.

Uzasadnienie VI/36/11

Tabela 1

Załacznik Nr 1

 Uchwała 20.06.2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 15:29:07 Informację zaktualizowano 2011-07-06 15:33:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/37/11 w sprawie powołania zespołu
opiniującego zgłoszonych kandydatów na
ławników sądowych na kadencję 2012-2015
 Uchwała dot. wyb. ławników doc.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 15:39:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/38/11 w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie
ograniczenia działalności Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Otwocku.

Załącznik

 uvhwała ZOZ.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 15:46:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/39/11w sprawie przekazania w
użytkowanie wieczyste w trybie przetargu
ograniczonego nieruchomości gruntowej, będącej
własnością Gminy.
 uchwała dla Ośrodka Zdrowia.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-06 15:52:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/40/11 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Otwockiego.
 Uchwała w spr. dotacji dla Powiatu_poprawki.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 10:10:49, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/41/11 w sprawie okreslenia zasad i
trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
wsi Sobienki...

Załacznik Nr 1

 dot. Kolonii Sobienek.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 10:13:03, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/42/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIX/224/10 Rady Gminy Osieck z dnia 10 listopada
2010 roku dotyczącej zatwierdzenia "Planu odnowy
miejscowości Natolin na lata 2011-2020".
 Uchwała - Natolin.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 10:16:48, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/43/11 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 nieruchomości
rolnych stanowiących własność gminy.
 uchwała nr 4.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 10:18:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/44/11 w sprawie skargi na
czynności Wójta Gminy.
 Uchwała dot p. Wasąznika.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 10:41:19, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/45/11 w sprawie skargi na
bezczynność i stronniczość Wójta Gminy.
 Uchwała dot. spr. p. Olszewskiego ..doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-07 10:42:46, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VII/46/11 w sprawie scalenia i
podziału nieruchomości na terenie zabudowy
mieszkaniowej w Osiecku.

Załacznik Nr 1

Załacznik 2

 20110712075348.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-12 15:35:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VII/47/11w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik

 UCHWAŁA 47 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-15 11:48:44, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VII/48/11w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż udziału Gminy Osieck we własności
nieruchomości zabudowanej położonej w Osiecku.
 Uchwała 48 .doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-15 11:51:44, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VII/49/11w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji
 VII 49 11 Sobienki.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-15 12:23:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VII/50/11w sprawie zasięgnięcia
opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji
 Uchwała VII 50 11Kom Woj Pol..doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-15 12:24:12, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VII51/11w sprawie uchylenia Uchwały
Nr VI/45/11 Rady Gminy Osieck
 Uchwała VII 51 11 ...doc
Data wprowadzenia informacji 2011-07-15 12:26:24, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VIII/52/11 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2011-2021.
 uchwala VIII 52 11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 10:30:48, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/53/11w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2011.

uchwala VIII.53.11.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 10:33:56, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/54/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXX/178/10 Rady Gminy Osieck z dnia 29 stycznia
2010 r dotyczącej trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej.
 uchwala NR VIII.54.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 10:37:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/55/11 w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli
niepublicznych i innych niepublicznych form
wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
 uchwala nr VIII.55.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 10:44:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/56/11 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Osieck dla części terenów
miejscowości Lipiny – działki nr 3 i 4/4.

Uchwala Nr VIII.56.11.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 10:48:41, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/57/11 w sprawie skargi na
bezczynność i stronniczość Wójta Gminy.
 uchwala Nr VIII.57.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 10:50:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/58/11 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3
nieruchomości rolnych stanowiących własność
Gminy.
 uchwala Nr VIII.58.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 10:52:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VIII/59/11 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie przez Gminę działki Nr 152,
położonej
 uchwala Nr VIII.59.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 10:54:21, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VIII/60/11 w sprawie ustalenia
regulaminu głosowania w wyborach ławników do
sądów powszechnych.
 uchwala Nr VIII.60.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 10:56:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VIII/61/11 w sprawie wyboru
ławników.
 uchwala Nr VIII.61.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 10:58:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VIII/62/11 w sprawie sprostowania
błędów pisarskich w Uchwale Rady Gminy w
Osiecku Nr VII/46/11 z dnia 7 lipca 2011 r.
 uchwala Nr VIII.62.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 11:00:27, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VIII/63/11 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Augustówka.
 uchwala Nr VIII.63.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 11:02:29, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IX/64/11 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2011.
 Uchwala Nr IX.64.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 11:30:18, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IX/65/11 w sprawie zmiany uchwały Nr
VIII/55/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia
2011r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych
i innych niepublicznych form wychowania
przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli
prawidłowości ich wykorzystywania
 Uchwala Nr IX.65.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 11:31:38, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IX/66/11w sprawie zmiany Uchwały Nr
VI/40/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku dotyczącej
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Otwockiego.
 Uchwala Nr IX.66.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 11:33:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IX/67/11w sprawie rozpatrzenia
„Wezwania do Rady Gminy do usunięcia naruszenia
prawa”
 Uchwala Nr IX.67.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 11:36:08, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IX/68/11w sprawie rozpatrzenia
„Wezwania do Rady Gminy do usunięcia naruszenia
prawa” w Uchwale Nr XXX/182/10 z 29.01.2010 r
oraz w Uchwale Nr VII/46/11 Rady Gminy Osieck z 7
lipca 2011 roku w sprawie scalenia i podziału na
terenie zabudowy mieszkaniowej w Osiecku.
 Uchwala nr IX.68.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 11:37:58, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IX/69/11w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 nieruchomości
rolnych stanowiących własność Gminy.
 uchwala Nr IX. 69.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 11:39:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IX/70/11w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 nieruchomości
rolnych stanowiących własność Gminy.
 Uchwala Nr IX.70.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 11:40:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała nr IX/71/11w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie przez Gminę działek Nr 428/5 i 679/2,
położonych w miejscowości Augustówka
przeznaczonych na cel publiczny, tj. pod
lokalizację przepompowni ścieków na trasie
kanalizacji sanitarnej
 Uchwala Nr IX.71.11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-10-05 11:42:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/72/11 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021

Uchwala Nr X 72 11.pdf

 Uchwała Nr X 72 11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 14:34:04 Informację zaktualizowano 2011-12-09 15:46:54, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała X/73/11w sprawie zmian budżetu gminy na
rok 2011
 Uchwała Nr X 73 11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 14:37:13 Informację zaktualizowano 2011-12-09 15:49:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X /74/11 w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 Uchwała Nr X 74 11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 14:38:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/75/11 w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na
2012 rok
 Uchwała nr X 75 11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 14:43:00, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/76/11w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości
 Uchwała Nr X 76 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 15:01:08, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X 77 11w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 Uchwala Nr X 77 11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 15:03:54 Informację zaktualizowano 2012-01-04 11:38:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/ 78/11w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Osieck na 2012 rok
 Uchwała Nr X 78 11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 15:06:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/79/11w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej
 Uchwała Nr X 79 11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 15:08:27, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/80/11w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Osieck.
 Uchwała nr X 80 11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 15:10:03, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/81/11w sprawie rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
kościołów i związków wyznaniowych na 2012
rok.
 Uchwała Nr X 81 11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 15:11:54, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/82/11w sprawie rozpatrzenia
„Wezwania do Rady Gminy do usunięcia naruszenia
prawa”
 Uchwała Nr X 82 11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 15:14:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/83/11w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 nieruchomości
rolnych stanowiących własność Gminy.
 Uchwała Nr X 83 11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 15:15:14, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/84/11w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej w postaci wykonania chodnika w
miejscowości Osieck w ciągu drogi wojewódzkiej
805.
 Uchwała Nr X 84 11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 15:16:23, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI 85 11 w sprawie zmiany WPF na lata
2011-2021.
 Uchwala Nr XI 85.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 14:31:19, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI 86 11 w sprawie zmian budżetu gminy
na rok 2011.

Uchwla Nr XI 86.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 14:34:49, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI 87 11 w sprawie WPF na lata
2012-2021.

Uchwala Nr XI 87.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 14:37:49, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI 88 11 Uchwała Budzetowa na 2012
rok.

Uchwala Nr XI 88 .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 14:42:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI 89 11 w sprawie zmiany uchwały Nr
VIII/55/11 Rady gminy osieck z dn. 29 sierpnia
2011 roku dotyczącej ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych
i innych niepublicznych form wychowania
przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli
prawidłowości ich wykorzystywania.
 Uchwla Nr XI 89.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 14:46:00, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI 90 11 w sprawie przyjęcia GPPiRPA
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Osieck
na 2012 rok.
 Uchwala Nr XI 90 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 14:50:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI 91 11 w sprawie planów pracy Rady
Gminy i stałych Komisji Rady Gminy.

Uchwala Nr XI 91 .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 14:53:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI 92 11 w sprawie wyrazenia zgody na
nabycie przez Gminę działek położonych w
miejscowości Augustówka przeznaczonych na cel
publiczny tj. pod lokalizację przepompowni
ścieków na trasie kanalizacji sanitarnej.
 Uchwala Nr XI 92 .pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 14:55:46, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XII/93/12 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2021

Uchwala XII 93 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 12:08:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XII/94/12 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2012.

Uchwala XII 94 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 12:14:57, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XII/95/12 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie przez Gminę działki Nr 1825/2,
położonej

Uchwala XII 95 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 12:18:54, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIII/ 96/12 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2012

Uchala XIII 96 2012 .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 12:14:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchala Nr XIII/97/12 w sprawie pozbawienia drogi
kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia drogi

XIII 97 2012.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 12:23:00, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIII/98/12 w sprawie nadania Statutu

Uchwala Nr XIII9812.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 12:25:31, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIII/99/12 w sprawie programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck w
2012 roku

XIII 99 2012.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 12:27:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIII/100/12 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3
nieruchomości rolnych stanowiących własność
Gminy

XIII 100 2012.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 12:30:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIII/101/12 w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

XIII 101 2012.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 12:31:46, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchala Nr XIII/102/12 w sprawie: przystąpienia do
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Osieck

XIII 102 2012.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 12:33:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIII/103/12 w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Osieck w części wsi Górki

XIII 103 2012.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 12:34:54, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIV/104/12 w sprawie zminy WPF na lata
2012 -2021

104_20120625080416.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 11:37:54, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIV/105/12 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2012

105_20120625080731.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 11:41:29, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIV/106/12 w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy
Osieck.

106_20120625081239.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 11:45:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIV/107/12

107_20120625082400.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 11:48:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIV/108/12

108_20120625082456.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 11:50:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIV/109/12

109_20120625082531.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 11:52:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIV/110/12 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Osieck

110_20120625082613.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 11:54:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala NR XIV/111/12 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Osieck.

111_20120625082748.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 11:59:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIV/112/12 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3
nieruchomości rolnych stanowiących własność
gminy.

112_20120625082820.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 12:02:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIV/113/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr
III/15/11 Rady Gminy Osieck z dnia 28 lutego
2011roku o przystąpieniu do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Osieck dla części działek Nr 50/1, 52/1
i 53/1 położonych we wsi Sobienki

113_20120625082847.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 12:05:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XV/114/12 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2011 rok.

114_20120625082927.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 12:08:48, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XV/115/12 w sprawie absolutorium za rok
2011.

115_20120625083017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 12:10:21, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XV/116/12 w sprawie zaciągnięcia
pozyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

116_20120625083141.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 12:12:54, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XV/117/12 w sprawie zminy WPF na lata
2012-2021

117_20120625083742.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 12:14:32, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XV/118/12 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2012.

118_20120625083948.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 12:17:50, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XV/119/12 w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Osieck w 2012 roku.

119_20120625084140.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 12:21:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XV/120/12 w sprawie podziału gminy na
stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu.

120_20120625084413.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 12:25:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XV/121/12 w sprawie podziału gminy na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

121_20120625084617.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 12:29:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XV/122/12 w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg, zarządzanych przez Gminę
Osieck.

122_20120625084711.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 12:31:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XV/123/12 w sprawie upoważnienia
Kierownika GOPS w Osiecku do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczeń pomocy
materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów.

123_20120625084758.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 12:42:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XV/124/12 w sprawie skargi na
czynności Wójta Gminy.

124_20120625084844.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 12:44:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVI/125/12 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-
2021

uchwala XVI 125.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-04 13:46:24, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVI/126/12 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2012.

XVI 126 .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-04 13:49:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVI/127/12 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Otwockiego

XVI 127.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-04 13:52:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVI/128/12 w sprawie zmiany uchwały Nr
XV/119/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012
roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Osieck w 2012 roku

XVI 128.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-04 13:54:23, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVI/129/12 w sprawie nadania nazw ulic
drogom wewnętrznym w miejscowości Osieck.

XVI 129.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-04 13:56:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVI/130/12 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres 3 lat budynku
stanowiącego własność Gminy Osieck,
położonego w Osiecku, ul. Pilawska 23

XVI 130.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-04 13:58:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVI/131/12 w sprawie skargi na
bezczynność Wójta Gminy

XVI 131.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-04 14:00:47, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII /132 /12w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -
2021

XVII 132.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-07 14:05:17, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/133/12 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2012

XVII 133 .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-07 14:09:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/134/12 w sprawie rozpatrzenia
wniosku sołectwa Rudnik o przyznanie środków
funduszu sołeckiego na rok 2013

XVII 134.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-07 14:12:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/135/12 w sprawie rozpatrzenia
wniosku sołectwa Grabianka o przyznanie środków
funduszu sołeckiego na rok 2013

XVII 135.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-07 14:15:12, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/136/12 w sprawie rozpatrzenia
wniosku sołectwa Pogorzel o przyznanie środków
funduszu sołeckiego na rok 2013

XVII 136.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-07 14:17:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/137/12 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia
zmian i zniesienia nazw urzędowych
niektórych miejscowości położonych na terenie
Gminy Osieck

XVII 137.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-07 14:19:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/138/12 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3
nieruchomości rolnych stanowiących własność
gminy

XVII 138.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-07 14:24:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/139/12 w sprawie określenia
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się

XVII 139.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-07 14:26:42, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVIII/140/12 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii

XVIII 140 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 11:59:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVIII/141/12 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -
2021

XVIII 141 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 12:04:30, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVIII/142 /12 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2012

XVIII 142 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 12:07:58, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVIII/143/12 w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na
2013 rok.

XVIII 143 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 12:16:40, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVIII/144/12 w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości oraz opłat
lokalnych na 2013 rok

XVIII 144 12.....pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 12:34:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVIII/145/12 w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Osieck na 2013 rok.

XVIII 145 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 12:48:40, wprowadzający: Teresa Nowak
XVIII/146/12 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 nieruchomości
rolnych stanowiących własność gminy.

XVIII 146 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 12:51:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVIII/147/12 w sprawie rocznego
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi kościołów i związków
wyznaniowych na 2013 rok.

XVIII 147 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 13:03:50, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVIII/148/12 w sprawie wprowadzenia
opłaty od posiadania psów

XVIII 148 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 13:06:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwla Nr XIX/149/12 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Osieck

XIX 149 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:06:01, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIX/150/12 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów.

XIX 150 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:09:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIX/151/12 w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XIX 151 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:10:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIX/152/12 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.

XIX 152 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:13:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Budżetowa na rok 2013 Gminy Osieck Nr
XIX/153/12

XIX 153 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:16:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIX/154/12 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3
nieruchomości rolnych stanowiących własność
gminy.

XIX 154 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:20:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIX/155/12 w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Osieck.

XIX 155 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:22:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIX/156/12 w sprawie wystąpienia do
Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem

XIX 156 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:24:05, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIX/157/12 w sprawie planów pracy Rady
Gminy i stałych Komisji Rady Gminy.

XIX 157 12.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:26:09, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XX/158/13 w sprawie zmiany WPF na lata
2013-2021

XX 158... 13.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 10:23:03 Informację zaktualizowano 2013-03-19 12:46:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/159/13 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2013.

img-159.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 10:27:48, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/160/13 w sprawie utworzenia
Zespołu Szkół w Osiecku.

img-160.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 10:32:07, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/161/13 w sprawie uchwalenia Aktu
Założycielskiego Zespołu Szkół w Osiecku.

img- 161.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 10:35:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XX 162 13 w sprawie nadania pierwszego
Statutu Zespołowi Szkół w Osiecku.

img-XX 162... 13.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 10:37:55 Informację zaktualizowano 2013-03-19 12:58:27, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/163/13 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Osieck.

img- XX 163.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 10:41:12, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/164/13 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Osieck.

img-164.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 10:44:28, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/165/13 w sprawie wyrazenia zgody na
nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

img-165.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 10:48:21, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/166/13 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2013.

img-166.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 10:50:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/167/13 w sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
2014 roku.

img-167.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 10:53:32, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/168/13 w sprawie uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Osieck.

img-168.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 11:01:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/169/13 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

img-169.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 11:07:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/170/13 w sprawie wprowadzenia
zwolnienia przedmiotowego od opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

img-170.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 11:18:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/171/13 w sprawie wzorudeklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

img- XX 171.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 11:23:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/172/13 w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

img-172.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 11:29:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/173/13 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Osieck na lata 2013-2015.

img-XXI 173.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 11:33:08, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/174/13 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Osieck na 2013 rok.

img-XXI 174.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-19 11:35:41, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXII 175 13 w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

img. XXII 175.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 10:06:32, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXII/176/13 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2013

img-XXII 176.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 10:10:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXII/177/13 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013-2021.

img-XXII 177.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 10:16:17, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXII/178/13 w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy
Osieck.

img-XXII 178.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 10:20:14, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXII/179/13 w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie działek położonych w
miejscowości Osieck, stanowiących drogę
dojazdową do zabudowanych nieruchomości.

img-XXII 179.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 10:23:56, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXII/180/13 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla
części działek Nr 50/3, 51/3, 52/3 i 53/3
położonych we wsi Sobienki.

img-XXII 180.pdf

img- XXII 180 Mapa.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-27 10:25:50, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIII/181/13 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Osieck za 2012 rok. u

img-XXIII 181 13 .......pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:24:50, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIII/182/13 w sprawie absolutorium za
rok 2012.

img-XXIII 182 13 ......pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:31:19, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala XXIII/183/13 w sprawie zmiany uchwały Nr
X/84/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2011
roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w
postaci wykonania chodnika w miejscowosci Osieck w
ciągu drogi wojewódzkiej 805.

XXIII 183 13........pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:35:38, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIII/184/13 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2013

img-XXIII 184 13.......pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:37:23, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIII/185/13 w sprawie zmiany uchwały
Nr VIII/55/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia
2011 roku dotyczacej ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla przedszkoli...

img-XXIII 185 13 ......pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:41:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIII/186/13 w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne.........

img-XXIII 186 13 .....pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:43:23, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIII/187/13 w sprawie skargi na
czynności Wójta Gminy.

img-XXIII 187 13......pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:44:48, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIV/188/13 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

img-XXIV 188.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 11:48:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIV/189/13 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2013

img-XXIV 189.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 11:53:28, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIV/190/13 w sprawie zaciągnięcia w
Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu
długoterminowego z linii zagranicznych

img-XXIV 190.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 11:58:12, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIV/191/13 w sprawie zmiany Uchwaly Nr
II/11/10 Rady Gminy Osieck z dnia 30 grudnia 2010
roku dotyczącej określenia jednostek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Osieck
......

img- XXIV 191.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 12:01:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIV/192/13 w sprawie przekazania
Sołectwu Nowe Kościeliska do użytkowania mienia
komunalnego Gminy Osieck

img-XXIV 192.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 12:16:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIV/193/13 w sprawie obniżenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych dyrektorom i wicedyrektorom szkól
prowadzonych przez Gminę Osieck

img-XXIV 193.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 12:19:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIV/194/13 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck w
części wsi Górki ....

img-XXIV 194.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 12:22:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIV/195/13 w sprawie skargi na
czynności Wójta Gminy.

img-XXIV 195.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 12:38:31, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIV/196/13 w sprawie rozpatrzenia
skargi

img- XXIV 196.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 12:57:49, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIV/197/13 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3
nieruchomości rolnych stanowiących wlasność
Gminy.

img- XXIV 197.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 13:00:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIV/198/13 w sprawie przekazania
Miastu i Gminie Pilawa zadania wlasnego gminy w
zakresie edukacji publicznej w części dotyczacej
dowozu dzieci nioepełnosprawnych z terenu gminy
Osieck do ośrodka szkolno-wychowawczego w
Otwocku.

img- XXIV 198.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 13:03:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXV/199/13 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

img-XXV 199.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 13:05:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXV/200/13 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2013.

img-XXV 200.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 13:12:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXV/201/13 w sprawie zaciągnięcia
poyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

img- XXV 201.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 13:16:57, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXV/202/13 w sprawie zaciągnięcia w
Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu
dlugoterminowego z linii zagranicznych.

img- XXV 202.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 13:20:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXV/203/13 w sprawie skargi na
czynności Wójta Gminy.

img- XXV 203.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-15 13:22:17, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwla Nr XXVI/2014/13 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

img-XXVI 204.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 15:30:56, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVI/205/13 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2013.

img-XXVI 205.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 15:33:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVI/206/13 w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na
2014 rok.

img-XXVI 206.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 15:37:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVI/207/13 w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Osieck na 2014 rok.

img-XXVI 207.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 15:39:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVI/208/13 w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

img-XXVI 208.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 15:42:18, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVI/209/13 zmieniająca uchwałę w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz
ustalenia stawki takiej opłaty

img-XXVI 209.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 15:44:48, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVI/210/13 zmieniająca uchwałę w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

img-XXVI 210.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 15:46:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVI/211/13 zmieniająca uchwałę w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

img-XXVI 211.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 15:48:19, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVI/212/13 w sprawie skargi na
czynności Wójta Gminy.

img-XXVI 212.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 15:51:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVI/213/13 w sprawie przyjęcia na rok
2014 rocznego Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

img-XXVI 213.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-19 15:53:09, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVII/214/14 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

img-XXVII 214.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 10:59:21, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Osieck

img-XXVII 215.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 11:05:30, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVII/216/14 w sprawie zaciągnięcia w
Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu
długoterminowego z linii zagranicznych.

img-XXVII 216.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 11:12:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVII.217/14 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Osieck na 2014 rok.
 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 11:16:41, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVII/218/14 w sprawie zmiany uchwały
Nr XV/120/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. o podziale
gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustaleniu
ich granic, numerów i liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu.

img-XXVII 218.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 11:23:57, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVII/219/14 w sprawie skargi na
czynności Wójta Gminy.

img-XXVII 219.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 11:34:28, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVII/220/14 w sprawie skargi na
czynności Wójta Gminy.

img-XXVII 220.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 11:36:48, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVII/221/14 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w ramach wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata
2014-2020.

img-XXVII 221.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 11:41:47, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVII/222/14 w sprawie planów pracy
Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy.

img-XXVII 222.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-10 11:43:54, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVIII/223/14 w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy.

img-401111815.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 12:09:24, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXVIII/224/14 w sprawie nie
przeprowadzania wyborów przedterminowych Wójta
Gminy Osieck.

img-401111014.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 12:13:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIX/225/14 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014-2023.

img-XXIX 225.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 12:31:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIX/226/14 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2014.

img-XXIX 226.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 12:33:29, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIX/227/14 w sprawie zaciągnięcia w
2014 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie
z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

img-XXIX 227.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 12:37:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIX/228/14 w sprawie zaciągnięcia w
2014 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

img-XXIX 228.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 12:41:32, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIX/229/14 w sprawie zminy uchwały Nr
XXVII/216/14 Rady Gminy Osieck z dnia 7 stycznia
2014 roku o zaciągnięciu w Banku Ochrony
Środowiska S.A. kredytu długotrminowego z linii
zagranicznych.

img-XXIX 229.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 12:44:49, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIX/230/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

img-XXIX 230.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 12:47:23, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIX/231/14 w sprawie przyjęcia od
Miasta i Gminy Pilawa zadania własnego w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę..

img-XXIX 231.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 12:49:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIX/232/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3
nieruchomości rolnych stanowiących własność
Gminy.

img-XXIX 232.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 12:51:18, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIX/233/14 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bedomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Osieck na 2014 rok.
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 12:53:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIX/234/14 w sprawie skargi na Wójta
Gminy Osieck.

img-XXIX 234.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 12:56:05, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXIX/235/14 w sprawie skargi na
czynności Wójta Gminy Osieck.

img-XXIX 235.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 12:57:48, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/236/14 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2014.

img-XXX 236 14.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-22 10:24:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXX/237/14 w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie
podziału Powiatu Otwockiego na okręgi
wyborcze......

img-XXX 237 14.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-22 10:29:32, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXX 238 14 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla
części działek Nr 50/3,51/3,52/3 i 53/3
położonych we wsi Sobienki.

img-XXX 238 14.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-22 10:35:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXX/239/14 w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy
Osieck.

img-XXX 239 14.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-22 10:42:56, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXXI/240/14 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Osieck za 2013 rok

img- 240.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 11:46:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXXI/241/14 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2014

img-241.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 11:48:50, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXXI/242/14 w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i
niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania
przedszkolnego przy szkołach podstawowych,
przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego oraz trybu i zakresu
przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej
dotacji

img-242.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 12:39:46, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXI/243/14 w sprawie nabycia udziału
w zabudowanej nieruchomości w miejscowości
Osieck.

img-243.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 12:43:40, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXI/244/14 w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy zabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Osieck.

img- 244.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 12:46:03, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXXI/245/14 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3
nieruchomości rolnych stanowiących własność
Gminy.

img-245.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 12:56:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXXI/246/14 w sprawie partnerskiej
współpracy Gminy Osieck z Samorządem
Województwa Mazowieckiego przy realizacji
projektu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”.

img-246.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 13:01:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXXI/247/14 w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Osieck po zmianach.

img-247.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 13:05:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXXI/248/14 w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Osieck oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków

img-248.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 13:14:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwla Nr XXXII/249/14 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014-2025.

img-249.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 13:57:11 Informację zaktualizowano 2014-10-09 14:02:31, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXXII/250/14 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2014.

img-250.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 14:04:30, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXXII/251/14 w sprawie zaciągnięcia
kredytu konsolidacyjnego.

img-251.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 14:09:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXXII/252/14 w sprawie wyrazenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3
nieruchomości rolnych stanowiących własność
Gminy.

img-252.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 14:11:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXXII/253/14 w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy zabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Osieck.

img-253.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 14:14:14, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXXII/254/14 w sprawie przyjęcia
"Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Osieck na
lata 2013-2032".

img-254.pdf

img-X09132323.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 14:21:24, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala XXXII/255/14 w sprawie Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Osieck na lata
2015-2018".

img-255.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 15:54:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXXIII/256/14 w sprawie ustalenia
stawek podatku od nieruchomości oraz opłat
lokalnych na 2015 rok.

256

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 15:39:37, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXXIII/257/14 w sprawie ustalenia
podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Osieck na 2015 rok.

257

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 15:41:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XXXIII/258/14 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie na okres do lat 3
nieruchomości rolnych stanowiących włsność
Gminy.

258

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 15:43:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIII/259/14 w sprawie określenia
sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego
od gruntów rolnych stanowiących własność
Gminy Osieck.

259

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 15:45:24, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIII/260/14 w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Osieck.

260

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 15:51:32, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIII/261/14 w sprawie przyjęcia na
rok 2015 rocznego Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

261

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 15:56:05, wprowadzający: Teresa Nowak
wersja do druku