Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Osieck  www.osieck.pl
archiwum
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Wybory
Informacje bieżące
Powtórne wykorzystanie informacji
Oświata
Instytucje Kultury
Organy
Rada
Przewodniczący Rady
Interpelacje i zapytania radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady - kadencja 2010-2014
Sesje Rady- kadencja 2006-2010
Sesje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
Sesje Rady Gminy -kadencja 2018-2023
Uchwały Rady - kadencja 2006-2010
Uchwały Rady - kadencja 2010-2014
Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Stanowisko Rady Gminy
Zarządzenia
Raport o Stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Druki do pobrania
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ekoportal
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 strona główna 

Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
Uchwała Nr XXXIV/286/18 w sprawie przyjęcia na
rok 2019 rocznego programu współpracy Gminy
Osieck z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

XXXIV/286/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 11:37:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIV/285/18 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2018-2023

XXXIV/285/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 11:35:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIV/284/18 zmieniająca uchwałę Nr
XXIX/243/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
w postaci wykonania i przekazania dokumentacji
technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 805

XXXIV/284/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 11:34:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIV/283/18 w sprawie wprowadzenia
opłaty targowej na terenie Gminy Osieck

XXXIV/283/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 11:32:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIV/282/18 w sprawie ustalenia
stawek podatku od środków transportowych na
terenie Gminy Osieck
 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 11:30:38, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIV/281/18 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomosci

XXXIV/281/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 11:27:38 Informację zaktualizowano 2018-11-09 11:28:50, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIV/290/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

XXXIV/290/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 11:26:30, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIV/279/18 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2018

XXXIV/279/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 11:24:07, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIV/278/18 w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Osieck

XXXIV/278/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 11:21:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIII/277/18 w sprawie skargi na
działaność Wójta Gminy

XXXIII/277/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 10:09:23, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIII/276/18 w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie dotacji
o której
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych
w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji
w wysokości wyższej
niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych

XXXIII/276/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 10:07:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIII/275/18 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie na okres lat 5 działek
rolnych stanowiących własność Gminy

XXXIII/275/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 10:05:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIII/274/18 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2018

XXXIII/274/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-14 10:02:29, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXII/273/18 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie dotychczasowym
dzierżawcom na okres do lat 3 działek rolnych
stanowiących własność Gminy

XXXII 273

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 10:39:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXII/272/18 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

XXXII 272

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 10:37:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXII/271/18 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

XXXII 271

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 10:35:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXII/270/18 w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń sprzedaży napojów
alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Osieck

XXXII 270

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 10:33:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXII/269/18 w sprawie projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków

XXXII 269

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 10:31:08, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXII/268/18 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXX/258/18 Rady Gminy Osieck z dnia 9 maja
2018r. w sprawie określenia regulaminu otwartego
konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z
zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów
wyboru ofert

XXXII 268

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 10:29:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXII/267/18 w sprawie nadania Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku

XXXII 267

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 10:21:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXII/266/18 w sprawie aktualności
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Osieck oraz aktualności
obowiązujących na terenie gminy miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego

XXXII 266

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 10:18:58, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXII/265/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finanasowej na lata
2018-2028

XXXII 265

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 10:16:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXII/264/18 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2018

XXXII 264

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 10:14:50, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXII/263/18 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia wójta

XXXII 263

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 10:13:03, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXII/262/18 w sprawie absolutorium za
rok 2017

XXXII 262

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 10:10:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała NR XXXII/261/18 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Osieck za 2017 rok

XXXII 261

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 10:08:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXI/260/18 zmieniająca Uchwałę Nr
XXX/246/18 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie

XXXI/260/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-23 12:09:12, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXI/259/18 w sprawie zwiększenia
dofinansowania oraz realizacji projektu pn.:
„Rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Pogorzel, gm. Osieck”

XXXI/259/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-23 12:05:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/258/18 w sprawie określenia
regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu wychowania
przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

XXX/258/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 13:30:56, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/257/18 w sprawie zmiany Uchwały
nr XXIX/238/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca
2018r. w sprawie regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach
prowadzonych przez Gminę Osieck

XXX/257/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 13:27:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/256/18 w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie Gminy Osieck do Stowarzyszenia
"Metropolia Warszawa".

XXX/256/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 13:24:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała nr XXX/255/18 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów mieszkaniowych we wsi
Augustówka

XXX/255/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 13:18:31, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/254/18 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

XXX/254/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 12:56:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/253/18 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

XXX/253/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 12:54:49, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/252/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3 działek
rolnych stanowiących własność Gminy

XXX/252/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 12:53:12, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/251/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na
okres do lat 3 działek rolnych stanowiących
własność Gminy

XXX/251/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 12:51:28, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/250/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3 budynku
stanowiącego własność Gminy Osieck,
położonego w Osiecku przy ul. Pilawskiej 23

XXX/250/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 12:49:30, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/249/18 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości niezabudowanej

XXX/249/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 12:43:30, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała nr XXX/248/18 w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy
Osieck

XXX/248/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 12:41:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/247/18 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego
deficytu budżetu na lata 2018-2019

XXX/247/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 12:40:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/246/18 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

XXX/246/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 12:37:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/245/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

XXX/245/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 12:35:30, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/244/18 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2018

XXX/244/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-18 12:19:24, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIX/243/18 w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej w postaci wykonania i przekazania
dokumentacji technicznej na budowę chodnika w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 805

XXIX 243

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:25:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała nr XXIX/242/18 w sprawie skargi na
działaność Wójta Gminy

XXIX 242

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:22:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIX/241/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres lat 3 działek
rolnych stanowiących własność Gminy

XXIX 241

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:20:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała nr XXIX/240/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na
okres do lat 3 działek rolnych stanowiących
własność Gminy

XXIX 240

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:19:24, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIX/239/18 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

XXIX 239

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:17:29, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIX/238/18 w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za
wysługę lat, nagród oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia dla nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach
prowadzonych przez Gminę Osieck

XXIX 238

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:15:41, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała nr XXIX/237/18 w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie
podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i
ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom
wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych
w okręgu wyborczym

XXIX 237

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:13:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIX/236/18 w sprawie podziału gminy
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych

XXIX 236

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:11:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIX/235/18 w sprawie podziału gminy
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu

XXIX 235

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:09:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIX/234/18 w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie dotacji
o której mowa w
art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych
w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji
w wysokości wyższej
niż określona w art. 21 ust. 1 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych

XXIX 234

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:05:35 Informację zaktualizowano 2018-04-04 13:06:03, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIX/233/18 w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w
prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu i
oddziale przedszkolnym w publicznej szkole
podstawowej w czasie przekraczającym wymiar
zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki

XXIX 233

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:03:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIX/232/18 wprowadzająca zmiany w
programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności na terenie gminy Osieck
na 2018r

XXIX 232

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 13:01:38, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała nr XXIX/231/18 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Garwolińskiego.

XXIX 231

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 12:59:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIX/230/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

XXIX 230

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 12:12:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIX/229/18 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2018

XXIX/229/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 12:09:41, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVIII/228/18 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Osieck na 2018 rok.

XXVIII/228/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-08 14:17:03, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVIII/227/18 w sprawie
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych w Gminie Osieck na lata
2018-2021”.

XXVIII/227/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-08 14:15:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVIII/226/18 w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, niebędących
przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych
form wychowania przedszkolnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobierania i wykorzystania.

XXVIII/226/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-08 14:14:24, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVIII/225/18 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Osieck na 2018 rok.

XXVIII/225/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-08 14:12:58, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała XXVIII/224/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2026.

XXVIII/224/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-08 14:11:08 Informację zaktualizowano 2018-02-08 14:11:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVIII/223/18 w sprawie zmian budżetu
gminy na 2018 rok.

XXVIII/223/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-08 14:09:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVII/222/17 w sprawie planów pracy
Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy

XXVII/222/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-27 10:53:50, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVII/221/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie na okres lat 3 działek
rolnych stanowiących własność Gminy

XXVII/221/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-27 10:52:21, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVII/220/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie dotychczasowym
dzierżawcom na okres do lat 3 działek rolnych
stanowiacych własność Gminy

XXVII/220/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-27 10:50:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVII/219/17 w sprawie ustanowienia
Pełnomocnika ds. projektu dla realizacji projektu
nr POIS.02.03.00-00-0110/17, pn.: „Rozbudowa
Gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości
Pogorzel, gm. Osieck”

XXVII/219/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-27 10:45:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVII/218/17 w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków i opłat lokalnych za pomocą
innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu
płatniczego, na którym przechowywany jest
pieniądz elektroniczny

XXVII/218/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-27 10:38:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Osieck Nr
XXVII/217/17

XXVII/217/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-27 10:07:19, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVII/216/17 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

XXVII/216/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-27 09:55:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVII/215/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023

XXVII/215/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-27 09:53:21, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVII/214/17 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2017

XXVII/214/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-27 09:46:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała nr XXVI/213/17 w sprawie przyjęcia na
rok 2018 rocznego programu współpracy Gminy
Osieck z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

XXVI 213

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 11:30:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVI/212/17 w sprawie wyrazenia zgody
na wydzierżawienie na okres lat 3 działek
rolnych stanowiących własność Gminy

XXVI 212

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 11:27:40, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVI/211/17 w sparwie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na
okres do lat 3 działek rolnych stanowiących
własność Gminy

XXVI 211

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 11:25:21 Informację zaktualizowano 2017-11-30 11:26:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVI/210/17 w sparwie trybu udzielania
i rozliczania dotacji na prowadzenie
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Gminy Osieck przez inne niż Gmina Osieck
osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i
zakresu kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystania udzielonej dotacji

XXVI 210

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 11:13:36, wprowadzający: Teresa Nowak
U*chwała Nr XXVI/209/17 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

XXVI 209

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 11:09:50, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVI/208/17 w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Osieck na 2018 rok.

XXVI 208

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 11:06:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVI/207/17 w sprawie wprowadzenia
opłaty targowej na terenie Gminy Osieck na 2018r.

XXVI 207

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 11:05:08, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVI/206/17 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXVI 206

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 10:34:17, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVI/205/17 w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków i opłat lokalnych za pomoca
innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu
płatniczego, na którym przechowywany jest
pieniądz elektroniczny.

XXVI 205

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 10:31:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVI/204/17 zmieniająca uchwałę w
sprawie organizacji wspólnej obsługi
administracyjnej i finansowej jednostek
organizacyjntch zaliczanych do sektora finansów
publicznych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Osieck.

XXVI 204

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 10:28:37, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVI/203/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017-2023.

XXVI 203

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 10:25:18, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXVI/202/17 w sprawie zmian budżetu
gminy na 2017 rok.

XXVI 202

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-30 10:20:46, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXV/201/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3 działek
rolnych stanowiących własność Gminy.

XXV/201/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 11:04:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXV/200/17 w sprawie skargi na
działalność Wójta Gminy.

XXV/200/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 11:03:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXV/199/17 w sprawie dofinansowania
oraz realizacji projektu pn. „Rozbudowa gminnej
oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel,
gm. Osieck”.

XXV/199/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 11:01:28, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXV/198/17 zmieniająca uchwałę w
sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość stawek dodatków: motywującego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Osieck.

XXV/198/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 11:00:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXV/197/17 w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom
oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska
kierownicze, określania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy Karty Nauczyciela, zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Osieck.

XXV/197/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 10:58:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXV/196/17 w sprawie organizacji
wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej
jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora
finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Osieck.

XXV/196/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 10:55:42, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXV/195/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
w Osiecku, w skład którego wchodzi dotychczasowa
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych z
siedzibą w Osiecku oraz dotychczasowe Gimnazjum
im. Księcia Józefa Poniatowskiego z siedzibą w
Osiecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Powstańców Styczniowych w Osiecku oraz
dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Augustówce
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w
Augustówce.

XXV/195/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 10:54:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXV/194/17 zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla
Gminy Osieck na lata 2015-2023.

XXV/194/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 10:37:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXV/193/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017-2023.

XXV/193/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 10:35:00, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXV/192/17 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2017

XXV/192/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 10:32:31, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIV/191/17 w sprawie przyjęcia
Programu Rewitalizacji dla Gminy Osieck na lata
2015-2023.

Załącznik XXIV/191/17

XXIV/191/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-25 13:18:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIV/190/17 w sprawie zmian budżetu
gminy na 2017 rok

XXIV/190/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-25 13:15:38, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIII/189/17 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Osieck.

XXIII/189/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 11:04:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIII/188/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie na okres do lat 3
działek rolnych stanowiących własność Gminy.

XXIII/188/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 11:02:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIII/187/17 zmieniająca uchwałę w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na
prowadzenie niepublicznych przedszkoli i
niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Osieck przez inne niż Gmina Osieck osoby prawne i
osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania
udzielonej dotacji.

XXIII/187/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 11:01:41, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIII/186/17 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w
przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy
Osieck, niepublicznych przedszkolach, o których
mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty
oraz niepublicznych innych formach wychowania
przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c
ustawy o systemie oświaty.

XXIII/186/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 10:55:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIII/185/17 zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla
Gminy Osieck na lata 2015-2023.

XXIII/185/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 10:53:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIII/184/17 zmieniającą uchwałę w
sprawie ustalenia projektu sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Osieck.

XXIII/184/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 10:51:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIII/183/17 w sprawie określenia
jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Osieck gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku bankowym, ustalenia źródeł tych
dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów i
wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w
tym planie i ich zatwierdzania.

XXIII/183/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 10:50:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIII/182/17 zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych
Rady Gminy i zasad zwrotu kosztów podróży.

XXIII/182/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 10:49:14, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIII/181/17 w sprawie uchwalenia
wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

XXIII/181/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 10:47:48, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIII/180/17 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia wójta.

XXIII/180/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 10:46:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIII/179/17 w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego.

XXIII/179/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 10:44:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIII/178/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017-2023.

XXIII/178/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 10:42:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIII/177/17 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2017.
 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 10:40:18, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIII/176/17 w sprawie absolutorium za
rok 2016.

XXIII 176

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 10:37:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXIII/175/17 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budzetu Gminy Osieck za 2016 rok.

XXIII 175

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-27 10:33:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXII/174/17 w sprawie przyjęcia "
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osieck na
lata 2017-2020".

XXII/174/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 13:37:30, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXII/173/17 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Osieck dla działek o numerach ewidencyjnych
2024/1, 3801/1, 3801/2, 3801/3,3801/4, 2200, 2201.

XXII/173/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 13:28:49, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXII/172/17 w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Osieck.

XXII/172/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 13:25:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXII/171/17 zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla
Gminy Osieck na lata 2015-2023.

XXII/171/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 13:17:27, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXII/170/17 w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy
Osieck.

XXII/170/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 13:03:09 Informację zaktualizowano 2017-05-10 13:03:28, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXII/169/17 zmieniająca uchwałę w
sprawie podziału gminy na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

XXII/169/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 13:01:29, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXII/168/17 w sprawie zaciągnięcia w
2017 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

XXII/168/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 12:59:00, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXII/167/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017-2023.

XXII/167/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 12:43:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXII/166/17 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2017.

XXII/166/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-10 12:40:47, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/165/17 w sprawie niewyrażenia
zgody na przejęcie zbudowanej nieruchomości,
położonej w miejscowości Pogorzel

XXI 165 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 16:33:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/164/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3 działek
rolnych stanowiących własność Gminy.

XXI 164 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 16:27:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/163/17 w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego

XXI 163 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 16:25:32, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/162/17 w sprawie ustalenia
projektu sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Osieck.

XXI 162 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 16:23:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/161/17 w sprawie ustalenia zasad i
kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck.

XXI 161 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 16:20:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/160/17 w sprawie utworzenia
Publicznego Przedszkola w Sobienkach.

XXI 160 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 16:19:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/159/17 w sprawie zmiany uchwały w
sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do
lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy
Osieck oraz niepublicznych przedszkolach, o
których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie
oświaty

XXI 159 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 16:14:56, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/158/17 w sprawie uchwalenia
wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

XXI 158 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 16:12:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/157/17 w sprawie uchwalenia
wysokości diet dla radnych Rady Gminy i zasad
zwrotu kosztów podróży

XXI 157 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 16:08:42, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/156/17 w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.

XXI/156/17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 16:06:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/156/17 w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XXI 156 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 16:06:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/155/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017-2023.

XXI 155 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 16:04:50 Informację zaktualizowano 2017-04-03 16:10:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/154/17 w sprawie zmian budżetu
gminy na 2017 rok

XXI 154 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-03 16:02:48, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/153/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3
nieruchomości rolnych stanowiących własność
Gminy

XX 153 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-21 14:39:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/152/17 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Osieck na 2017 rok

XX 152 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-21 14:38:14, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/151/17 w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

XX 151 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-21 14:36:41, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/150/17 w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy Osieck do złożenia wniosku o
dofinansowanie z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
„Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Pogorzel
w Gminie Osieck” oraz do
akceptacji założonych w Studium Wykonalności
przedsięwzięcia planów taryfowych w okresie
realizacji i trwałości projektu, wraz z
ewentualną, wieloletnią prognozą dopłat do
taryf

XX 150 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-21 14:34:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/149/17 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w
przedszkolach publicznych i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy
Osieck oraz niepublicznych przedszkolach, o
których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie
oświaty

XX 149 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-21 14:32:42, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/148/17 w sprawie zmian biudzetu
gminy na rok 2017.

XX 148 17

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-21 14:26:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIX/147/16 w sprawie przyjęcia
Programu Rewitalizacji dla Gminy Osieck na lata
2015-2023.

XIX/147/16

Załącznik

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-03 12:55:31, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVIII/146/16 w sprawie planów pracy
Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy.

XVIII 146 16

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 14:48:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVIII/145/16 w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Gminy Osieck przez inne niż Gmina Osieck
osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i
zakresu kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystywania udzielonej dotacji.

XVIII 145 16

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 14:46:12, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Osieck Nr
XVIII/144/16

XVIII/ 144/16

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 14:41:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVIII/143/16 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.

XVIII 143 16

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 14:39:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwałą Nr XVIII/142/16 w sprawie wydatków
budżetu Gminy Osieck, które w 2016 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego.

XVIII 142 16

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 14:37:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVIII/141/16 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2016

XVIII 141 16

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 14:30:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/140/16 w sprawie przyjęcia na
rok 2017 Rocznego Programu współpracy z
organizacjami porządowymi i podmiotami, o
których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

XVII/140/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 11:59:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/139/16 w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy zabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Osieck

XVII/139/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 11:56:40, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/138/16 w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy zabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Osieck

XVII/138/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 11:52:09 Informację zaktualizowano 2016-12-02 11:54:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/137/16 w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy zabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Osieck

XVII/137/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 11:50:54, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/136/16 w sprawie nadania nazw
ulic w miejscowości Osieck i Pogorzel

XVII/136/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 11:45:29, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/135/16 w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Osieck na 2017 rok

XVII/135/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 11:32:17, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/134/16 w sprawie wprowadzenia
opłaty targowej na terenie Gminy Osieck na 2017
rok

XVII/134/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 11:13:57, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/133/16 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2017 rok

XVII/133/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 11:09:09, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/132/16 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

XVII/132/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 11:07:05, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/131/16 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2016

XVII/131/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 11:05:14, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVII/130/16 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Osieck na 2017 rok

XVII/130/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 11:03:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVI/129/16 w sparwie zmian budżetu
gminy na rok 2016

XVI/129/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 10:57:46, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XVI/128/16w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Powiatu Otwockiego

XVI/128/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 10:54:58, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XV/127/16 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 działek
rolnych stanowiących własność Gminy.

XV/127/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-30 12:17:58, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala nr XV/126/16 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 dziłek rolnych
stanowiących własność Gminy

XV/126/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-30 12:15:47, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XV/125/16 w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Osieck
majątku pozostałego po likwidacji Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osiecku
w likwidacji

XV/125/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-30 12:13:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XV/124/16 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

XV/124/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-30 12:11:40, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XV/123/16 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2016.

XV/123/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-30 12:08:27, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIV/122/16 o zmianie Uchwały Nr
IV/20/15 z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie poboru
podatków i opłat, określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

XIV/122/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-25 15:10:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIV/16 w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę przez Gminę Osieck części działki
przeznaczonej na cel publiczny.

XIV/121/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-25 15:08:03, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIV/120/16 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Augustówka

XIV/120/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-25 15:05:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIV/119/16 w sprawie ustanowienia
herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i
pieczęci stanowiące symbole Gminy Osieck.

XIV/119/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-25 15:03:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIV/118/16 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

XIV/118/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-25 15:01:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIV/117/16 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2016

XIV/117/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-25 14:59:28, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIV/116/16 w sprawie zaciągnięcia w
2016 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

XIV/116/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-25 14:57:30, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwałą Nr XIII/115/16 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Osieck.

XIII/115/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 15:45:57, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/114/16 w sprawie przekazania
środków finansowych na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup
kserokopiarki dla Komisariatu Policji w
Sobieniach Jeziorach.

XIII/114/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 15:44:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/113/16 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia międzygminnego.

XIII/113/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 15:43:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/112/16 – w sprawie określenia
zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji.

XIII/112/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 15:41:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/111/16 w sprawie przystąpienia
do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy
Osieck na lata 2015-2023.

XIII/111/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 15:39:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/110/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3
nieruchomości rolnych stanowiących własność
Gminy Osieck.

XIII/110/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 15:38:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/109/16 w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy
Osieck.

XIII/109/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 15:22:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIII/108/16 w sprawie zmiany uchwały
Nr XII/97/16 Rady Gminy Osieck z dnia 5 maja
2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w
postaci wykonania i przekazania dokumentacji
technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 805.

XIII/108/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 15:19:08 Informację zaktualizowano 2016-06-27 15:21:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/107/16 w sprawie zmiany uchwały
Nr IX/72/15 Rady Gminy Osieck z dnia 24 listopada
2015r. dotyczącej określenia szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i
rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Osieck lub jej jednostkom podległym,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organów
uprawnionych do udzielania tych ulg.

XIII/107/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 15:17:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/106/16w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016-2023.

XIII/106/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 15:15:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/105/16 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2016.

XIII/105/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 15:13:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/104/16 w sprawie zawarcia
porozumienia z Powiatem Otwockim.

XIII/104/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 15:11:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/103/16 w sprawie zaopiniowania
listy obszarów Natura 2000 mających znaczenie
dla Wspólnoty oraz obszarów specjalnej ochrony
ptaków, uwzględniającej korekty granic dla
obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie PLB 140011
oraz obszarów ochrony siedlisk Ostoja Bagno
Całowanie PLH 140001.

XIII/103/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 15:08:08, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/102/16 w sprawie absolutorium.

XIII/102/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 15:06:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XIII/101/16 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Osieck za 2015 rok.

XIII/101/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-27 15:04:23, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/100/16 w sprawie przystapienia do
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Osieck na lata 2015-2023

XII/100/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 09:16:46, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XII/99/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3
nieruchomości rolnych stanowiących własność
Gminy

XII/99/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 09:14:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XII/98/16 w sprawie wyrażenia zgody
na dzierżawę przez Gminę Osieck na okres 5 lat,
części działek oznaczonych w ewidencji
geodezyjnej nr 88 i nr 121/1, położonych w
miejscowości Grabianka, z przeznaczeniem na cel
publiczny

XII/98/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 09:12:42, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XII/97/16 w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej w postaci wykonania i przekazania
dokumentacji technicznej na budowę chodnika w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 805

XII/97/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 09:10:01, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XII/96/16 w sprawie zaciągnięcia w
2016 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

XII/96/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 09:04:14, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XII/95/16 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016-2023.

XII/95/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 09:01:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XII/94/16 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2016

XII/94/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 08:59:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI/93/16 - w sprawie przyjęcia
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Osieck”.

XI/93/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 11:54:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI/92/16 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 nieruchomości
rolnych stanowiących własność Gminy Osieck.

XI/92/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 11:52:50, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI/91/16 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osieck na
lata 2016-2018.

XI/91/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 11:49:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI/90/16 w sprawie zatwierdzenia taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.

XI/90/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 11:47:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI/89/16 w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej na terenie gminy Osieck.

XI/89/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 11:41:07 Informację zaktualizowano 2016-03-03 11:46:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI/88/16 w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na
2016 rok.

XI/88/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 11:39:14, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI/87/16 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Osieck.

XI/87/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 11:37:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr XI/86/16 w sprawie zmian budżetu gminy
na rok 2016.

XI/86/16

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 11:34:37, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/85/15 w sprawie planów pracy Rady
Gminy i stałych Komisji Rady Gminy.

Nr X/85/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-31 12:23:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/84/15 w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowej taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nr X/84/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-31 12:21:54, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/83/15 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

Nr X/83/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-31 12:20:31, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/82/15 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Osieck.

Nr X/82/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-31 12:19:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/81/15 w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Osieck.

Nr X/81/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-31 12:17:23, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/80/15 zmieniająca uchwałę Nr
IX/69/15 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji na podatek rolny.

Nr X/80/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-31 12:15:39 Informację zaktualizowano 2015-12-31 12:16:27, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwałą Nr X/79/15 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Osieck na
2016 rok.

Nr X/79/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-31 12:14:03, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Osieck Nr
X/78/15

Nr X/78/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-31 12:09:27, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/77/15 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

Nr X/77/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-31 11:59:28, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/76/15 w sprawie wydatków budżetu
Gminy Osieck, które w 2015 roku nie wygasają z
upływem roku budżetowego.

Nr X/76/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-31 11:56:57, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IX/75/15 w sprawie powołania doraźnej
Komisji Statutowej

Uchwala Nr IX/75/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 11:01:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IX/74/15 w sprawie przyjęcia na rok
2016 rocznego Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

Uchwala Nr IX/74/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 10:56:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IX/73/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 nieruchomości
rolnych stanowiących własność Gminyy

Uchwala Nr IX/73/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 10:47:47, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IX/72/15 w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Osieck lub jej jednostkom
podległym, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania
organów uprawnionych do udzielania tych ulg

Uchwala Nr IX/72/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 10:45:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IX/71/15 w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Osieck na 2016 rok

Uchwala Nr IX/71/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 10:31:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IX/70/15 w sprawie wprowadzenia opłaty
targowej na terenie Gminy Osieck na 2016 rok

Uchwala Nr IX/70/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 10:29:40, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IX/69/15 w sprawie określenia wzoru
informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i
obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek
od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Uchwala Nr IX/69/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 10:24:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IX/68/15 w sprawie określenia stawek
podatku od nieruchomości

Uchwala Nr IX/68/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 10:20:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IX/67/15 w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i
niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów
wychowania przedszkolnego przy szkołach
podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania
udzielonej dotacji

Uchwala Nr IX/67/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 10:17:09, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IX/66/15 wsprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

Uchwala Nr IX/66/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 10:14:43 Informację zaktualizowano 2015-12-01 10:15:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IX/65/15 w sprawie zmian budżetu gminy
na rok 2015

uchwala Nr IX/65/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-01 10:12:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/64/15 w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osieck.

VIII/64/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 14:27:24, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VIII/63/15w sprawie wyrażenia zgody
na dzierżawę przez Gminę Osieck na okres 5 lat
części działek oznaczonych w ewidencji
geodezyjnej nr 87 i nr 118, położonych w
miejscowości Grabianka z przeznaczeniem na cel
publiczny.

VIII/63/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 14:26:46, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/62/15 w sprawie ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.

VIII/62/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 14:26:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/61/15 w sprawie przejęcia
obowiązków odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami
letniskowymi lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
położonych na terenie Gminy Osieck.

VIII/61/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 14:25:09, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/60/15 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Osieck.

VIII/60/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 14:23:44, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala nr VIII/59/15 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów.i

VIII/59/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 14:22:28, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/58/15 zmieniająca uchwałę w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

VIII/58/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 14:20:12, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/57/15 w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

VIII/57/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 14:18:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/56/15 zmieniająca uchwałę w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty.

VIII/56/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 14:16:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/55/15 w sprawie wyboru ławników
na kadencję od 2016 roku do 2019 roku.

VIII/55/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 14:13:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/54/15 w sprawie ustalenia
regulaminu głosowania w wyborach ławników do
sądów powszechnych

VIII/54/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 14:10:40, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VIII/53/15 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2015

Uchwala Nr VIII/53/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 14:03:58, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VII/52/15 w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Osieck na lata
2015-2023.

Uchwala Nr VII/52/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 13:56:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VII/51/15 w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie działek położonych w
miejscowości Natolin, stanowiących drogi
dojazdowe do działek budowlanych.

Uchwala Nr VII/51/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 13:54:42, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VII/50/15 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Pogorzel i Sobienki.

Uchwala Nr VII/50/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 13:52:23, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala NR VII/49/15 w sprawie zsięgnięcia od
Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników.

Uchwala Nr VII/49/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 13:50:30, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VII/48/15 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

Uchwala Nr VII/48/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 13:44:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VII/47/15 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2015.

Uchwala Nr VII/47/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-16 13:41:50, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/46/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 nieruchomości
rolnych stanowiących własność Gminy.

Uchwała Nr VI/46/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 12:33:47, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/45/15 w sprawie nadania nazw ulic w
miejscowości Pogorzel.

Uchwała Nr VI/45/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 12:31:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/44/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 budynku
stanowiącego własność Gminy Osieck,
położonego w Osiecku przy ul. Pilawskiej 23.

Uchwała Nr VI/44/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 12:30:07, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/43/15 w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie działek połozonych w
miejscowości Augustówka, stanowiących drogi
dojazdowe do terenów budowlanych.

Uchwała Nr VI/43/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 12:27:46, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/42/15 w sprawie powołania Zespołu
opiniującego zgłoszonych kandydatów na
ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Uchwała Nr VI/42/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 12:24:42, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/41/15 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXI/242/14 Rady Gminy Osieck z dnia
30 czerwca 2014 r. dotyczącej
trybu udzielania i rozliczania dotacji na
prowadzenie publicznych i
niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania
przedszkolnego oraz
trybu i zakresu przeprowadzania kontroli
wykorzystania udzielonej
dotacji.

Uchwała Nr VI/41/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 12:22:05, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/40/15 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2015.

Uchwała Nr VI/40/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 12:19:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/39/15 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

Uchwała Nr VI/39/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 12:15:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala nr VI/38/15 w sprawie absolutorium za rok
2014.

Uchwała Nr VI/38/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 12:07:38, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr VI/37/15 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Osieck za 2014 rok.

Uchwala Nr VI/37/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-26 12:02:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr V/36/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 nieruchomości
rolnych stanowiących własność Gminy.

Uchwala Nr V/36/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:47:58, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr V/35/15 w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę przez Gminę Osieck na okres 30 lat
części nieruchomości oznaczonej Nr ewid. 1409/8
położonej w Osiecku z przeznaczeniem na cel
publiczny.

Uchwala Nr V/35/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:45:38, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr V/34/15 w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy
Osieck

Uchwala Nr V/34/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:42:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr V/33/15 zmieniająca uchwałę w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwala Nr V/33/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:39:19, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr V/32/15 w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Osieck na 2015 rok.

Uchwala Nr V/32/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:36:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr V/31/15 w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych
Gminy Osieck oraz niepubliczne przedszkola, o
których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie
oświaty

Uchwala Nr V/31/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:25:37, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr V/30/15 w sprawie zmian budżetu gminy
na rok 2015.

Uchwala Nr V/30/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:16:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr V/29/15 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

Uchwala Nr V/29/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:11:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr V/28/15 w sprawie przystąpienia Gminy
Osieck do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Natura i Kultura".

Uchwala Nr V 28 15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-04 12:09:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IV/27/15 w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych

Nr IV/27/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 15:04:19, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IV/26/15 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 nieruchomości
rolnych stanowiących własność Gminy

Nr IV/26/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 15:01:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IV/25/15 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Osieck

Nr IV/25/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 14:59:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IV/24/15 w sprawie rozpatrzenia
„wezwania do Rady Gminy do usunięcia naruszenia
prawa” w uchwale Nr VI/36/07 Rady Gminy Osieck
z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie scalenia i
podziału nieruchomości na terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w Osiecku –
Osiedle „Nowe Miasto”

Nr IV/24/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 14:57:00, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IV/23/15 w sprawie nadania nazwy ulicy
drodze wewnętrznej w miejscowości Osieck

Nr IV/23/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 14:54:42, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IV/22/15 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Natolin

Nr IV/22/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 14:52:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IV/21/15 w sprawie określenia
wysokości diet dla sołtysów

Nr IV/21/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 14:30:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IV/20/15 w sprawie poboru podatków i
opłat, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso

Nr VI/20/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 14:28:49, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IV/19/15 w sprawie określenia
regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych
form wychowania przedszkolnego, o których mowa w
art. 90 ust. 1b i ust. 1c ustawy o systemie
oświaty

Nr IV/19/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 14:25:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IV/18/15 w sprawie ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez oddziały
przedszkolne przy szkołach podstawowych Gminy
Osieck oraz niepubliczne przedszkola, o których
mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty

Nr IV/18/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 14:23:00, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IV/17/15 w sprawie zmian budżetu gminy
na rok 2015

Nr IV/17/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 14:19:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IV/16/15 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023.

Nr IV/16/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 14:15:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr IV/15/15 w sprawie zatwierdzenia taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.

Nr IV/15/15

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 14:12:31, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr III/14/14 w sprawie planów pracy Rady
Gminy i stałych Komisji Rady Gminy.

Nr III/14/14

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 12:50:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr III/13/14 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 nieruchomości
rolnych stanowiących własność Gminy.

Nr III/13/14

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 12:48:58, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr III/12/14 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Osieck na 2015 rok.

Nr III/12/14

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 12:46:18, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr III/11/14 w sprawie uzupełnienia
składu osobowego Komisji stałych Rady Gminy
Osieck.

Nr III/11/14

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 12:43:55, wprowadzający: Teresa Nowak
U chwala Nr III/10/14 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta.

Nr III/10/14

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 12:41:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr III/9/14 w sprawie zaciągnięcia w
2015 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie
z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Nr III/9/14

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 12:38:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Budżetowa na rok 2015 Gminy Osieck Nr
III/8/14

Nr III/8/14

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 12:32:38, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwala Nr III/7/14 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015-2013

Nr III/7/14

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 12:28:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/6/14 w sprawie powołania
Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy
Osieck.

uchwała Nr II/6/14

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-11 11:15:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/5/14 w sprawie powołania składów
osobowych Komisji stałych Rady Gminy Osieck.

uchwała Nr II/5/14

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-11 11:13:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/4/14 w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Osieck.

uchwala Nr II/4/14

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-11 11:11:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr I/3/14 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osieck

uchwala Nr I 3/14

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-11 11:10:01, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr I/2/14 w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osieck

uchwala Nr I 2/14

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-11 11:08:27, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr I/1/14 w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Osieck

uchwala Nr I 1 14

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-11 11:07:24, wprowadzający: Teresa Nowak
wersja do druku