Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Osieck  www.osieck.pl
archiwum
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Wybory
Informacje bieżące
Powtórne wykorzystanie informacji
Oświata
Instytucje Kultury
Organy
Rada
Przewodniczący Rady
Interpelacje i zapytania radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady - kadencja 2010-2014
Sesje Rady- kadencja 2006-2010
Sesje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
Sesje Rady Gminy -kadencja 2018-2023
Uchwały Rady - kadencja 2006-2010
Uchwały Rady - kadencja 2010-2014
Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Stanowisko Rady Gminy
Zarządzenia
Raport o Stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Druki do pobrania
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ekoportal
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 

Przetargi
Termomodernizaja budynków użyteczności
publicznej w Osiecku

SIWZ

załączniki do SIWZ

Załączniki do SIWZ.doc.

wzór umowy

Zestawienie prac

PUF

Audyt OSP

Audyt SP Osieck

Audyt SP Osieck 2

Oswiadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Ogłoszenie o zamówieniu

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-30 11:16:41, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Termomodernizaja budynków użyteczności
publicznej w Osiecku

SIWZ

wzór umowy

Formularz ofertowy

zalaczniki do siwz

Dokumentacja

oświadczenie

Formularz cenowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi

Uproszczony obmiar robót

Terminy wizji lokalnej

Pytania i odpowiedzi 2

Audyt OSP

Audyt SP Osieck

Audyt efektywności energentycznej instalacji fotowoltaicznej

Pytania odpowiedzi 3

Dodatkowa informacja

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-18 15:31:00, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
stałe i domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część
roku, połozonych na terenie gminy Osieck na rok
2021

SIWZ

wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o zamówieniu

załączniki do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert.

zawiadomienie o wyniku postepowania

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-05 10:03:41, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnychod właścicieli domków letniskowych
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez częśc roku, połozonych na terenie
Gminy Osieck na rok 2020.

SIWZ

OPZ

Wzór umowy

Formularz oferty

pozostałe załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-10 16:07:34, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Augustówka- Gmina Osieck, dokonczenie zlewni P4

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki do SIWZ

Przedmiar

Przedmiar 2

Mapa poglądowa

Ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi

Zlewnia P4

Projekt całościowy -opis

Decyzje i warunki ZDP

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Informacja z otwarcia ofert.

informacja o wyborz oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-22 10:12:11, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od włąścicieli domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku, położonych na
terenie gminy Osieck na rok 2020.

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Formularz ofertowy

OPZ

Wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-27 13:20:35, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na
potrzeby biblioteki i miejsca spotkań
mieszkańców Gminy Osieck

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki do SIWZ

Projekt zamienny

Projekt zbiornik bezodpływowy

Projekt budowlany

Przedmiar

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-27 12:26:08, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na stałe i domków letniskowych
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku, połozonych na terenie Gminy
Osieck

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - informacja o zmianach

Załącznik nr 4 do SIWZ - nowy formularz

załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy, nowy

OPZ - korekta

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi 2 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi 3 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie 1

Zawiadomienie 2

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 14:43:49 Informację zaktualizowano 2019-11-21 14:48:34, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na stałe i domków letniskowych
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku, położonych na terenie Gminy
Osieck na rok 2020.

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki .doc.

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-31 14:09:50 Informację zaktualizowano 2019-10-31 14:20:34, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel.

SIWZ

Wzór umowy

Formularz ofertowy i wzory załączników do oferty

projekt budowlano-wykonawczy

Przedmiar dla wykonania projektu budowlano-wykonawczego drogi

Projekt zjazdu

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 11:14:04, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Wykonanie otwartej strefy aktywności w
miejscowości Augustówka

SIWZ

Koncepcja

Załącznik do SIWZ

Wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja po otwarciu ofert

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-31 15:42:57, wprowadzający: Teresa Nowak
Wykonanie otwartej strefy aktywności w
miejscowości Augustówka

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wzór umowy

Koncepcja projektowa

Mapka

Mapa 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi

Informacja po terminie składania ofert

Informacja o unieważenieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-10 15:46:29, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do
wysokości 1 710 000 zł (słownie: jeden milion
siedemset dziesięć tysiecy)

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rostrzygnięciu przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 08:53:36, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Budowa drogi o nawierchni asfaltowej na drodze
gminnej, na terenie dz. ew. 793 w miejscowosci
Augustówka

SIWZ

załaczniki do SIWZ

Wzór umowy

Przedmiar

Ogłoszenie o zamówieniu

mapka

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 13:58:06, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Wykonanie otwartej strefy aktywności w
miejscowości Augustówka

SIWZ

Wzór umowy

Rys.2.

Załączniki do SIWZ

Koncepcja

Rys1.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnienieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 15:18:29, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na drodze
gminnej, na terenie dz. ew. 793 w miejscowości
Augustówka

SIWZ

załaczniki do SIWZ

wzór umowy

przedmiar

Mapa

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 14:42:19, wprowadzający: Teresa Nowak
Konserwacja i eksplowatacja obiektów i urządzeń
stacji uzdatniania wody i sieci wodociagowej oraz
oczyszczalni scieków i sieci kanalizacyjnej,
będących w użytkowaniu Gminy Osieck.

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Załączniki do SIWZ

Oświadczenia

Zał. 8

Załącznik 9

załacznik 10.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 14:19:25, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w
miejscowości Sobienki na potrzeby żłobka.

SIWZ

Wzór umowy

Załaczniki

Projekt

Przedmiary

pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 15:40:42 Informację zaktualizowano 2019-05-06 16:59:18, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w
miejscowości Sobienki na potrzeby żłobka.

SIWZ

Załączniki

Załączniki.doc

Wzór umowy

Przedmiar 1

Przedmiar 2

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru I

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru II

Rys1.

Rys. 2.

Rys.3.

Rys. 4.

Rys. 5.

Rys 6.

Rys. 7.

Rys.8

Rys.9

Rys.10.

Rys.11

Rys.12

Rys.13

Rys. 14

Rys.15

Rys. 16

Rys.17

Rys. 18

Rys. 19

Rys.20

Rys.21

Rys. 22

Rys.23.

Rys. 24

Rys.26

Rys.26

Rys.25

Rys.27

Rys. 28

Rys.29

Rys.30

Rys.31

Rys.32

Rys.33

Rys.34

Rys. 35

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o terminach wizji lokalnej

Pytanie 1

Informacja

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyniku postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 13:49:32, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Ogłoszenie o dialogu technicznym

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-13 14:53:41, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Remont budynku byłego GS z przeznaczeniem na
potrzeby biblioteki i miejsca spotkań dla
mieskańców Gminy Osieck"

SIWZ

Załączniki

Wzór umowy

Załączniki.doc

Specyfikacja wykonania robót

Rys.1

Rys 2

Rys 3

Rys 4

Rys 5

Rys 6

Rys 7

Rys 8

Rys 9

rys 10

Rys 12

rys 13

rys 14

Rys 15

Rys 16

rys 17

opis instalacje

opis - architektura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiar 2

Przedmiar 1

Przedmiar 3

Informacja o terminach wizji lokalnej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-27 13:20:21, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Plan zmówień 2019 rok

Plan

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-18 13:30:36, wprowadzający: Beata Trzaskowska

Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Osieck

SIWZ

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIW

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 4

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Przynależność do grupy kapitałowej - załacznik

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 14:41:26 Informację zaktualizowano 2018-12-03 14:52:16, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
stałe i domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku, położonych na
terenie gminy Osieck na rok 2019.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik nr 6 - wykaz doświadczenie

Załącznik nr 7

Załacznik o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 -mapy

Oświadczenie - instalacje

Zmiany do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-31 14:26:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Udzielenie i usługa kredytu długoterminowego do
wysokości 835 000,00 zł (słownie: osiemset
trzydzieści pieć tysięcy zł)

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załacznik do SIWZ nr 5

Załacznik do SIWZ nr 5 c.d

Załączniki do SIWZ.doc

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia -usługi

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-23 10:58:15, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Budowa drogi utwardzonej z kruszywa łamanego
dolomitowego na drogze gminnej, na terenie dz. ew.
791 w miejscowości Augustówka

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

wzór umowy

oświadczenia i dokumenty

Przedmiar

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 14:40:31, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Pogorzel, gm. Osieck w ramach
Działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach" Priorytet II ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -
2020

SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załączniki do SIWZ

Załączniki w rozszerzeniu .doc

Przedmiar nr 1

Przedmiar nr 2

Przedmiar nr 3

Przedmiar nr 4

Przedmiar - Jest to tylko materiał pomocniczy na prośbę i nie jest elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za formę czy treść. Właściwe są załączone wcześnie przedmiary w for

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Architektura i konstrukcja

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Projekt zagospodarowania

Technologia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-05 12:55:46, wprowadzający: Teresa Nowak
Rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Pogorzel, gm. Osieck w ramach
Działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach" Priorytet II ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -
2020.

SIWZ

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Ogłoszenie o terminie wizji lokalnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Załączniki do SIWZ

Pytania i odpowiedzi 3

pytania i odpowiedzi 2

Załączniki w rozszerzeniu .doc

Przedmiar nr 1

Przedmiar nr 2

Przedmiar nr 3

Przedmiar nr 4

Przedmiar - Jest to tylko materiał pomocniczy na prośbę i nie jest elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za formę czy treść. Właściwe są załączone wcześnie przedmiary w for

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Architektura i konstrukcja

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Projekt zagospodarowania

Technologia

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-08 15:34:24, wprowadzający: Teresa Nowak
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości typu domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez
część roku, położone na terenie Gminy Osieck
na rok 2018

SIWZ

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik - mapa

Załącznik - Formularz ofertowy

Pozostałe załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 15:05:54, wprowadzający: Teresa Nowak
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości typu domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez
część roku, położone na terenie Gminy Osieck
na rok 2018.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja

Załącznik - mapa

Załącznik - Formularz ofertowy

Pozostałe załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 12:43:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
stałe i domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku, położonych na
terenie Gminy Osieck na rok 2018.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załacznik nr 1 - Oferta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Złożone oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz placówek oświatowych i publicznych oraz aptek

Załącznik nr 3a - Wzór umowy dot. właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe

Załącznik nr 3b - Wzór umowy dot. właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Wykaz usług zrealizowanych

Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. powierzenia zakresu prac podwykonawcom

Załącznik nr 9 - Kompleksy działkowe (mapa)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 15:17:23, wprowadzający: Teresa Nowak
Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń
stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
będących w użytkowaniu Gminy Osieck.

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

Załącznik nr 3.doc

Załącznik nr 8.doc

Załącznik nr 9.doc

Załącznik nr 10.doc

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 15:07:53 Informację zaktualizowano 2017-04-28 15:08:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Augustówka - Gmina Osieck (odcinek
- Zlewnia P4).

SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie do SIWZ

Załączniki. doc

Załącznik graficzny

Przedmiar - część przyłącza

Przedmiar - część sieć kanalizacyjna

Projekt całościowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 13:34:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń
uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
będących w użytkowaniu Gminy Osieck.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

Załącznik nr 3.doc

Załącznik nr 8.doc

Załącznik nr 9.doc

Załącznik nr 10.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-10 13:59:46, wprowadzający: Teresa Nowak
Plan postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego w 2017 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 15:23:44 Informację zaktualizowano 2017-02-10 13:58:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości typu domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez
częśc roku, położone na terenie gminy Osieck.

SWIZ

Załączniki w formacie doc.

Ogloszenie o przetargu

zawiadomienie z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-22 13:02:12 Informację zaktualizowano 2016-12-23 11:08:06, wprowadzający: Marzena Gołąb
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości typu domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez
część roku, położone na terenie gminy Osieck

SIWZ

Załączniki w formacie doc.

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-07 15:33:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń
stacji uzdatniania wodyi sieci wodociagowej oraz
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
będących w użytkowaniu Gminy Osieck

SIWZ

Załączniki.doc

Ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 12:48:43 Informację zaktualizowano 2016-12-07 15:40:44, wprowadzający: Teresa Nowak
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
stałe i domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku, położonych na
terenie gminy Osieck.

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zalaczniki odpady

ogłoszenie o przetargu

Pytanie nr 1

Wykonawczy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 13:42:26 Informację zaktualizowano 2016-11-07 15:30:19, wprowadzający: Marzena Gołąb
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania
budynku świetlicy wiejskiej na przedszkole w m.
Sobienki - Gmina Osieck.

SIWZ

Pytania i odpowiedzi nr 2

Wydłużenie terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z przeprowadzonej wizji lokalnej

Zestawienie - Wykonawcy biorący udział w postępowaniu..

Informacja -wybór ofety

Przedmiar robót poprawiony nr 2

Ogłoszenie o terminie wizji lokalnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki w formacie doc.

Przedmiar robót poprawiony

Specyfikacja techniczna

Pytania i odpowiedzi nr 3

Przedmiar robót

Projekt instalacji elektrycznej

Projekt instalacji zewnętrznych i wewnętrznych

Projekt zagospodarowania terenu i przebudowy

Rys. Arch. - Zagospodarowanie

Rys. Arch. 1

Rys. Arch. 2

Rys. Arch. 3

Rys. Arch. 4

Rys. Arch. 5

Rys. Arch. 6

Rys. Elektr. E1

Rys. Elektr. E2

Rys. Elektr. E3

Rys. Elektr. E4

Rys. Elektr. E5

Rys. Sanit. 1

Rys. Sanit. 2

Rys. Sanit. 3

Rys. Sanit. 4

Rys. Sanit. 5

Rys. Sanit. 6

Rys. Sanit. 7

Rys. Sanit. 8

Rys. Sanit. 8a

Rys. Sanit. 9

Rys. Sanit. 9a

Rys. Sanit. 9b

Rys. Sanit. 10

Rys. Sanit. 11

Rys. Techn. 1

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-02 16:19:00, wprowadzający: Teresa Nowak
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowości Augustówka- Gmina Osieck (odcinek-
Zlewnia P3)

SIWZ Augustówka

Formularz i oświadczenia

Przedmiar robót.

Przedmiar robót przyłącza

Przedmiar robót przyłącza.

Mapa projektowa

specyfikacja techniczna

Ogłoszenie o zamówieniu

Projekt całościowy

schemat kanalizacji całościowy

Pytanie 1

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym przetargu

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-13 16:10:20 Informację zaktualizowano 2016-06-13 16:20:42, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej
na terenie miejscowości Augustówka - Gmina
Osieck(ul Ocznia)

SIWZ

Przedmiar robót -zał. 9 do SIWZ

Mapa sytuacyjna

specyfikacja techniczna

Projekt całościowy

Ogłoszenie o zamówieniu.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytanie nr 2 do SIWZ

Pytanie 3 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

Wybór Oferty

 Zawiadomienie o wyniku postepowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-09 14:43:02 Informację zaktualizowano 2016-03-08 09:46:00, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń
stacji uzdatniania wody i sieci wodociagowej oraz
oczyszczalni scieków i sieci kanalizacyjnej,
będących w użytkowaniu Gminy Osieck.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki 1-11 do SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wyniki z przeprowadzonego postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 15:26:26, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów
komunalnych

ogloszenie o zamowieniu -wywoz odpadow.pdf

SIWZ wraz z załącznikami

Załączniki od 1-10 do SIWZ

Aktualizacja do SIWZ na dzien 20.11.2015 godz 16:00

odpowiedz do SIWZ 20.11.15

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Zawiadomienie o wyniku przetargu

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-09 17:42:01 Informację zaktualizowano 2015-11-20 16:50:52, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej
na terenie miejscowości Grabianka w kierunku
Augustówki na terenie Gminy Osieck

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki 1-7

Przedmiar robót

Rysunki - zalacznik nr 9

Opis-zalacznik nr 10

Profil przejścia PKP

rysunki do załącznika nr 10

Specyfikacje techniczne

Całościowy projekt kanalizacji

Pytania i odpowiedzi do SWIZ

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2

Odpowiedź na pyt. nr6- schemat

Pyt. nr 8 -dokumentacja

Pytanie i odpowiedź do SIWZ nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-22 15:31:15 Informację zaktualizowano 2015-11-10 08:09:04, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Budowa zjazdu publicznego w miejscowości
Augustówka na terenie Gminy Osieck
 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-11 15:13:47, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Ogłoszenie o dialogu technicznym na usługę
"Odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Osieck"
 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-04 15:16:12, wprowadzający: Beata Trzaskowska
Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Konserwacja i eksploatacja
obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i
sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i
sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu
Gminy Osieck"
 rozstrzygniecie przetarg wod-kan.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 10:01:13, wprowadzający: Iwona Sztylko
Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń
stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
będących w użytkowaniu Gminy Osieck - przetarg
nieograniczony

SIWZ KONSERWACJA WOD KAN....docx

SIWZ konserwacja wod kan.pdf

 Ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-02 16:27:17, wprowadzający: Iwona Sztylko
Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: "Budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Grabianka"
 wybor oferty - kanalizacja Grabianka.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 10:59:36, wprowadzający: Iwona Sztylko
Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Udzielenie kredytu
długoterminowego konsolidacyjnego do wys. 1 233
260,00 zł"
 rozstrzygniecie przetargu...pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 09:43:44, wprowadzający: Iwona Sztylko
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Grabianka

Termin wykonania zamówienia  - 15kwietnia 2015r, za pomyłkę przepraszamy.

Pytania i odpowiedzi 2..pdf

Pytania i odpowiedzi.pdf

SIWZ kanalizacja Grabianka...pdf

rzedne pompowni 1.pdf

typowa pompownia sciekow.pdf

rzedne pompowni 2.pdf

SIWZ Kanalizacja Grabianka...doc

przedmiar kanalizacja Grabianka.pdf

projekt przylacza elektroenergetycznego pompowni sciekow.pdf

warunki gruntowo wodne.pdf

projekt przylaczy-opis przylacza.pdf

projekt przylaczy-schemat.pdf

proj zagospodarowania_Rys.1.pdf

proj zagospodarowania_Rys.2.pdf

proj zagospodarowania_Rys.3.pdf

proj zagospodarowania_Rys.4.pdf

proj zagospodarowania_Rys.5.pdf

proj zagospodarowania_Rys.6.pdf

proj zagospodarowania_Rys.7.pdf

proj zagospodarowania_Rys.8.pdf

proj zagospodarowania_Rys.9.pdf

proj zagospodarowania_Rys.10.pdf

proj zagospodarowania_Rys.11.pdf

proj zagospodarowania_Rys.12.pdf

proj zagospodarowania_Rys.13.pdf

proj zagospodarowania_Rys.15.pdf

proj zagospodarowania_Rys.14.pdf

proj zagospodarowania_Rys.16.pdf

proj zagospodarowania_Rys.17.pdf

proj zagospodarowania_Rys.18.pdf

proj zagospodarowania_Rys.19.pdf

proj zagospodarowania_Rys.20.pdf

proj zagospodarowania_Rys.21.pdf

proj zagospodarowania_Rys.22.pdf

proj przyl- przejscie pod przeszkoda.pdf

proj przyl PVC425._315.pdf

proj przyl- ulozenie rury.pdf

proj przyl-kinety PP.pdf

proj przyl-zwienczenia studzienek.pdf

specyfikacje techniczne.pdf

projekt sieci opis.pdf

projekt sieci schemat.pdf

proj sieci bloki oporowe A.pdf

proj sieci bloki oporowe B.pdf

proj sieci kinety PP.pdf

proj sieci pompownia sciekow.pdf

proj sieci przejscie pod przeszkoda.pdf

proj sieci studnia PVC 1,0 m.pdf

proj sieci studnia rewizyjna.pdf

proj sieci studnia rozprez.pdf

proj sieci ulozenie rury.pdf

proj sieci zwienczenia studzienek.pdf

PVC425._315.pdf

profile Rys.27_1.pdf

profile Rys.23_1.pdf

profile Rys.23_2.pdf

profile Rys.24_1.pdf

profile Rys.24_2.pdf

profile Rys.24_3.pdf

profile Rys.25_1.pdf

profile Rys.25_2.pdf

profile Rys.26_1.pdf

profile Rys.26_2.pdf

profile Rys.26_3.pdf

profile Rys.26_4.pdf

profile Rys.26_5.pdf

profile Rys.26_6.pdf

profile Rys.27_2.pdf

profile Rys.27_3.pdf

profile Rys.27_4.pdf

profile Rys.27_5.pdf

profile Rys.27_6.pdf

profile Rys.27_7.pdf

profile Rys.27_8.pdf

profile Rys.27_9.pdf

profile Rys.27_10.pdf

profile Rys.28_1.pdf

profile Rys.28_2.pdf

profile Rys.28_3.pdf

profile Rys.28_4.pdf

profile Rys.28_5.pdf

profile Rys.29_1.pdf

profile Rys.29_2.pdf

profile Rys.30_1.pdf

profile Rys.30_2.pdf

profile Rys.31_1.pdf

profile Rys.31_2.pdf

profile Rys.31_3.pdf

profile Rys.31_4.pdf

proj zagospodarowania_Rys.1...pdf

proj zagospodarowania_Rys.2...pdf

proj zagospodarowania_Rys.3...pdf

proj zagospodarowania_Rys.4...pdf

proj zagospodarowania_Rys.5...pdf

proj zagospodarowania_Rys.6...pdf

proj zagospodarowania_Rys.7...pdf

proj zagospodarowania_Rys.8...pdf

proj zagospodarowania_Rys.9...pdf

proj zagospodarowania_Rys.10...pdf

proj zagospodarowania_Rys.11...pdf

proj zagospodarowania_Rys.12...pdf

proj zagospodarowania_Rys.13...pdf

proj zagospodarowania_Rys.14...pdf

proj zagospodarowania_Rys.15...pdf

proj zagospodarowania_Rys.16...pdf

proj zagospodarowania_Rys.17...pdf

proj zagospodarowania_Rys.18...pdf

proj zagospodarowania_Rys.19...pdf

proj zagospodarowania_Rys.20...pdf

proj zagospodarowania_Rys.21...pdf

pozwolenie Starosta..pdf

proj zagospodarowania_Rys.22...pdf

pozwolenie Wojewoda...pdf

 ogloszenie kanalizacja Grabianka.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-01 13:11:45 Informację zaktualizowano 2014-10-06 12:23:46, wprowadzający: Karolina Zowczak
Udzielenie kredytu długoterminowego
konsolidacyjnego do wysokości 1 233 260,00zł

SIWZ z zalacznikami.pdf

ogloszenie o zamowieniu.pdf

pytanie i odpowiedz...pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-30 13:23:58 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:19:26, wprowadzający: Karolina Zowczak
Zestawienie ofert - budowa sieci wodociągowej -
Augustówka ul. Radosna
 zestawienie ofert - wodociag ul. radosna.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 12:55:59 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:19:11, wprowadzający: Karolina Zowczak
Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej nr
271309W w miejscowości Osieck oraz placu
postojowego przy drodze gminnej"
 rozstrzygniecie przetargu przebudowa drogi gminnej i placu postojowego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-12 09:32:39 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:18:46, wprowadzający: Karolina Zowczak
Zestawienie ofert - nadzór inwestorski -
Przebudowa drogi gminnej nr 271309W w
miejscowości Osieck oraz przebudowa placu
postojowego przy drodze gminnej
 zestawienie ofert - nadzor inwestorski nad przebudowa drogi i parkingu..pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 13:07:55 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:18:10, wprowadzający: Karolina Zowczak
Budowa sieci wodociągowej w Augustówce - ul.
Radosna

opis..pdf

przedmiar robot.pdf

projekt zagospodarowania_Rys.1.pdf

ułożenie rury_rys.4.pdf

węzły_Rys.3.pdf

bloki oporowe_Rys.5.pdf

bloki oporowe_Rys.6.pdf

profi_Rys.2.pdf

 budowa sieci wodociagowej - Augustowka ul. Radosna.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-04 14:26:14 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:17:45, wprowadzający: Karolina Zowczak
Nadzór nad przebudową drogi gminnej - zapytanie
 zapytanie na usluge inspektora nadzoru inwestorskiego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-08-29 15:23:01 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:17:11, wprowadzający: Karolina Zowczak
Przebudowa drogi gminnej nr 271309W w
miejscowości Osieck oraz przebudowa placu
postojowego przy drodze gminnej

Opis techniczny - dokumentacja projektowa

zapytanie ofertowe - nadzor inwestorski.pdf

Przekrój podłużny - dokumentacja projektowa

Przekrój poprzeczny - dokumentacja projektowa

Rzut z góry - dokumentacja projektowa

Rzut z góry - dokunemtacja projektowa

Przedmiar robót - przebudowa drogi strona 1

Przedmiar robót - przebudowa drogi strona 2

Przedmiar robót - przebudowa parkingu strona 1

Przedmiar robót - przebudowa parkingu strona 2

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami PDF

Specyfikacja wykonania i odbioru plac cz. 1 -SST - Chudy beton.doc

Specyfikacja wykonania i odbioru plac cz. 2 SST - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.doc

specyfikacja wykonania i odbioru plac cz.3 SST - Roboty ziemne ogólne.doc

Specyfikacja wykonania i odbioru droga cz 4 SST - Chudy beton.doc

Specyfikacja wykonania i odbioru droga cz 5 SST - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010r..doc

Specyfikacja wykonania i odbioru droga cz 6 SST - Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca wg WT-1 i WT-2 z 2010r..doc

 SIWZ parking i droga Osieck.doc
Obowiązuje od: 2014-08-27   Data wprowadzenia informacji 2014-08-27 15:09:52 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:16:14, wprowadzający: Karolina Zowczak
Zawiadomienie o wyniku postępowania i wyborze
oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogorzel w
Gminie Osieck"
 Zawaidomienie o wyniku postępowania Budowa kanalizacji Pogorzel.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-23 12:57:19 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:14:41, wprowadzający: Karolina Zowczak
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Pogorzel w Gminie Osieck

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z Załącznikami

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Przedmiar robót - sieć zlewnia OŚ

Przedmiar robót sieć zlewnia P1

Przedmiar robót - podejścia boczne

Przedmiar robót przyłącza kanalizacyjne

Przedmiar zasilanie P1 str. 1

Przedmiar zasilanie P1 str. 2

Opis techniczny - projekt

Schemat kanalizacji sanitarnej w Pogorzeli

Sieć - projekt zagospodarowania

Sieć - profile

Sieć - pozostałe rysunki szczegółowe

Przyłącza - opis techniczny

Przyłacza - schemat

Przyłacza - projekt zagospodarowania

Przyłącza - pozostałe rysunki szczegółowe

Uzgodnienie CARBON

Uzgodnienie FX Energy

Uzgodnienie WZMiUW

Decyzja ZDW

Pytania i odpowiedzi

Pytania i Odpowiedzi nr 2

Dokumentacja warunków gruntowo - wodnych

Pytania i odpowiedz 3

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-12 13:19:20 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:11:52, wprowadzający: Karolina Zowczak
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi pełnienia
nadzoru inwestorskiego na budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Pogorzel w gminie
Osieck

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 zapytanie ofertowe inspektor nad. kanalizacja Pogorzel.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-10-17 15:51:58 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:13:44, wprowadzający: Karolina Zowczak
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
w przetargu nieograniczonym na Rozbudowę i
przebudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku
 zawiad o wyborze oferty suw.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 13:55:36 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:11:30, wprowadzający: Karolina Zowczak
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w
Osiecku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ - PDF

Załączniki do SIWZ - Word

Projekt umowy

Architektura - OPIS

Architektura - Elewacje

Architektura - rzut przyziemia

Architektura - przekroje inwestrayzacja

Inwentaryzacja więźby dachowej

Rzut dachu inwentaryzacja

Elewacje

Elewacje

Rzut przyziemia

Przekroje

Rzut więźby dachowej

Zestawienie stolarki

Rzut dachu

Detale

Opis C.O. i Wentylacja

Rzut przyziemia C.O i wentylacja

Przekroje c.o. i wentylacja

Instalacje elektryczne

Opis konstrukcje

Konstrukcje rys. 1

Konstrukce rys.2

Konstrukcje rys. 3

Konstrukcje rys. 4

Konstrukcje rys. 5

Konstrukcje rys. 6

Konstrukcje rys. 7

Projekt zagospodarowania terenu - opis

Projekt zagospodarowania terenu

Technologia rys. 1

Schemat technologiczny - inwentaryzacja

Schemat technologiczny

Technologia rzut budynku

Technologia przekroje

Lejek na wody popłuczne

Technologia Rzut fundamentów

Technologia rzut wod - kan, chemikalia

Technologia - rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej

Odstojniki wód popłucznych

Opis technologia

Specyfikacje techniczne

Zestawienie specyfikacji

Specyfikacja techniczna 1

specyfikacje techniczne 2

Specyfikacje techniczne 3

Specyfikace techniczne 4

Specyfikacje techniczne 5

Specyfikacje techniczne 6

Specyfikacje techniczne 7

Specyfikacje techniczne 8

Specyfikacje techniczne 9

Specyfikacje techniczne 10

Specyfikacje techniczne12

Specyfikacje techniczne 13

Specyfikacje techniczne 14

Specyfikacje techniczne 15

Specyfikacje techniczne 16

Specyfikacje techniczne 17

Specyfikacje techniczne 18

Specyfikacje techniczne 19

Przedmiar robót cz. 1

Przedmiar robót cz. 2

Przedmiar robót cz. 3

Przedmiar robót cz. 4

Przedmiar robót cz. 5

 Ogloszenie SUW.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 10:26:22 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:09:12, wprowadzający: Karolina Zowczak
Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na :"Przebudowę
chodników i zjazdów drogi wojewódzkiej nr 805 -
ul. Warszawska i ul. Krótka w Osiecku"
 wynik chodniki.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-10 10:16:17 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:07:57, wprowadzający: Karolina Zowczak
Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Dostawę
kruszyw do remontu dróg gminnych w roku 2013 na
terenie Gminy Osieck"
 wynik dostawa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-29 13:51:07 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:06:31, wprowadzający: Karolina Zowczak
Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie
przeatrgu nieograniczonego na "Odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Osieck"
 ogloszenie o wynik odpady.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 14:06:09 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:04:36, wprowadzający: Karolina Zowczak
Przebudowa chodników i zjazdów drogi
wojewódzkiej nr 805 ul. Warszawska i ul. Krótka
od km 9+850 do km 10+160 w m. Osieck, Gmina Osieck

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Projekt umowy

Projekt

Projekt techniczny

Projekt techniczny

Przekroje

Przekroje

Przejście dla pieszych

Zjazd

Krawężnik skośny

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Opis techniczny

Specyfikacja techniczna

 img-514134808.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-14 15:11:34 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:04:01, wprowadzający: Karolina Zowczak
Dostawa kruszyw do remontu dróg gminnych w roku
2013 na terenie Gminy Osieck

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY- wersja edytowalna

 zalaczniki siwz dostawa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-05-10 14:41:12 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:03:20, wprowadzający: Karolina Zowczak
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Osieck

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Formularz ofertowy

Pytania i odpowiedzi do przedmiotowego postępowania

SIWZ po zmianie

 ogloszenie przetarg odpady.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-16 14:44:05 Informację zaktualizowano 2014-10-02 11:02:45, wprowadzający: Karolina Zowczak
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na
Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Osieck
 rozstrzygniecie przetargu oswietlenie.docx
Data wprowadzenia informacji 2012-12-27 12:44:39 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:52:16, wprowadzający: Karolina Zowczak
Przetarg nieograniczony na konserwację
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osieck.

Ogłoszenie

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5

 Konserwacja oświetlenia ulicznego.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 14:02:35 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:49:22, wprowadzający: Karolina Zowczak
Przetarg nieograniczony na urządzenie i
wyposażenie placu zabaw oraz odnowę terenów
zielonych w centrum Osiecka

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Projekt zagospodarowania terenu - cz. opisowa

Projekt zagospodarowania terenu - cz. graficzna

Projekt zagospodarowania terenu - cz. graficzna

Przedmiar robót cz. I

Przedmiar robót cz. II

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienie do ST

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót - po zmianie

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w przedmiotowym postępowaniu

 SIWZ PARK PLAC zABAW.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-07-13 09:53:38 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:43:37, wprowadzający: Karolina Zowczak
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Przebudowę chodników,
zjazdów, zatoki autobusowej drogi wojewódzkiej
nr 805 - ul. Rynek, ul. Pilawska od km. 10+171 do
km. 10+454 w m. Osieck, Gmina Osieck"
 OGLOSZENIE O WYNIKU pOSTEPOWANIA ZP.2720.2.2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-13 12:27:29 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:41:38, wprowadzający: Karolina Zowczak
Przetarg nieogranicznony na Przebudowę
chodników, zjazdów, zatoki autobusowej drogi
wojewódzkiej nr 805 - ul. Rynek, ul. Pilawska od
km. 10+171 do km 10+454 w m. Osieck, Gmina Osieck.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Wzór umowy

Specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa - opis techniczny

Kosztorys ofertowy

Dokumentacja projektowa - część graficzna

Dokumentacja projektowa - część graficzna

Dokumentacja projektowa - część graficzna

Dokumentacja projektowa - cześć graficzna

 Zalacznik 7 - Umowa_ wzor 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-02-14 11:10:17 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:40:44, wprowadzający: Karolina Zowczak
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA
PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW, ZJAZDÓW, ZATOKI
AUTOBUSOWEJ W M. oSIECK WZDŁUŻ DROGI
WOJEWÓDZKIEJ 805.
 zawiadomienie o uniewaznieniu post. na przebud. chodnikow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-23 15:20:47 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:39:39, wprowadzający: Karolina Zowczak
Przebudowa Chodników, zjazdów i zatoki
autobusowej - ul. Warszawska, ul. Krótka, ul.
Rynek, ul. Pilawska od km 9+850 do km 10+454 w m.
Osieck, gmina Osieck.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór umowy

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna - część opisowa

Dokumentacja techniczna- część graficzna

Dokumentacja techniczna - część graficzna

Dokumentacja techniczna - część graficzna

Projekt zagospodarowania - I

Projekt zagospodarowania rys. II

Specyfikacja techniczna

Kosztorys ofertowy

PYTANIA i ODPOWIDZI DO SIWZ !!!

 Ogloszenie o przetargu - chodniki Osieck.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-01-04 14:52:38 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:39:12, wprowadzający: Karolina Zowczak
Ogłoszenie o wyniku postępowania na Poprawę
warunków funkcjonowania otoczenia Szkoły
Podstawowej w Augustówce poprzez urządzenie i
wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw oraz
utwardzenie placu apelowego kostką betonową.
 Ogloszenie o wyniku postepowania1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-08 14:02:24 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:36:36, wprowadzający: Karolina Zowczak
Poprawa warunków funkcjonowania otoczenia Szkoły
Podstawowej w Augustówce poprzez urządzenie i
wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw oraz
utwardzenie placu apelowego kostką betonową.

SIWZ wraz z załącznikami

Specyfikacja techniczna I część zamówienia

Specyfikacja techniczna I część zamówienia

Specyfikacja techniczna I część zamówienia

Specyfikacja techniczna I część zamówienia

Specyfikacja techniczna II część zamówienia

Projekt techniczny

Projekt techniczny

SIWZ wraz z załącznikami - wersja Word 97-2003

Zmiana treści załącznika 9 do SIWZ - kosztyrys ofertowy

Specyfikacja techniczna II część zamówienia - wersja Word 97-2003

Odpowiedź na pytania

Ogłoszenie o wyniku postępowania na Poprawę funkcjonowania otoczenia Szkoły Podstawowej w Agustówce poprzez urządzenie placu apelowego oraz placu zabaw

 ogloszenie.na budowe. placu. apelowego.i.zabaw.w.Augusowce.docx
Data wprowadzenia informacji 2011-07-15 16:23:15 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:33:18, wprowadzający: Karolina Zowczak
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetragu nieograniczonym na dowożenie uczniów
do szkół na terenie Gminy Osieck
 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-07-01 12:00:37 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:31:05, wprowadzający: Karolina Zowczak
Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do
szkół na terenie Gminy Osieck

SIWZ wraz z załącznikami

 ogloszenie na dowoz uczniow do szkol..pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-06-20 12:19:53 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:30:07, wprowadzający: Karolina Zowczak
Ogłoszenie o wyniku postępowania na Opracowanie
dokumentacji projektowo - wykonawczej sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowościach Pogorzel, Grabianka i Augustóka
w Gminie Osieck.
 ogloszenie o wyniku postępowania na opracowanie dokuemntacji projektowej kanalizacji II etap.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-02-03 12:04:50 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:28:08, wprowadzający: Karolina Zowczak
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu nieograniczonym na aktualizację mapy do
celów praojektowych w miejscowości Pogorzel
Grabianka i Augustówka
 ogloszenie o wyniku postepowania na wykonanie mapy do celow projektowych..pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-01-18 13:29:36 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:24:49, wprowadzający: Karolina Zowczak
Przetarg nieograniczony na opracowanie
dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej
dla Pogorzeli, Grabianki i Augustówki w gminie
Osieck

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik graficzny

Załącznik graficzny 2

Załącznik graficzny 3

Odpowiedzi na pytania od Wykonawców

SIWZ po zmianie

ogloszenie po zmianie

Odpowiedzi na pytania od pytania 36 do pytania 63

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-28 10:04:48 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:19:22, wprowadzający: Karolina Zowczak
Przetarg nieograniczony na aktualizację mapy do
celów projektowych dla wsi Pogorzel, Grabianka i
Augustówka

SIWZ z załącznikami

Załącznik graficzny

Załącznik graficzny 2

Odpowiedzi na pytania od Wykonawców

 ogloszenie o przetargu.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-16 15:34:22 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:23:43, wprowadzający: Karolina Zowczak
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na Opracowanie dokumentacji
projektowej modernizacji SUW w Osiecku
 rozstrzygniecie przetargu 1.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-05 13:41:12 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:14:50, wprowadzający: Karolina Zowczak
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu nieograniczonym na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osieck
 rozstrzygnięcie przetargu przydomowe oczyszczalnie.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-25 13:40:31 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:13:39, wprowadzający: Karolina Zowczak
Opracowanie dokumentacji projektowej na
modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku

Specyfikacja Istotnych Warunkó zamówienia

Badania wody

Raport ze szczegółowych badań wody

Teren SUW

Schemat budynku SUW

Schemat technologiczny SUW

odpowiedzi na pytania

Zmiana wzoru załącznika nr 6 ( w przypadku dołączenia do oferty wykazu osób wypełnionego na pierwszym wzorze - będzie to również uznane przez Zamawiającego jako zgodny ze SIWZ)

 ogłoszenie przetarg SUW.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-20 11:00:30 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:11:21, wprowadzający: Karolina Zowczak
Przetarg nieograniczony na budowę przydomowych
oczyszczalni ściekó na terenie gminy Osieck

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Projekt techniczny - częsc opisowa

projekt techniczny - część rysunkowa

projekt techniczny - część rysunkowa

projekt techniczny - część rysunkowa

SIWZ z załącznikami

Ogłoszenie o przetargu - stary word

Pytania i odpowiedzi

 SIWZ - Przydomowe oczyszczalnie II.docx
Data wprowadzenia informacji 2010-09-28 14:47:12 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:10:06, wprowadzający: Karolina Zowczak
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przetargu nieograniczonym na przebudowę placu
manewrowego przed budynkiem wiejskim w Augustówce
 pismo o wyborze najkorz. oferty Granit.docx
Data wprowadzenia informacji 2010-09-28 11:23:15 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:08:08, wprowadzający: Karolina Zowczak
Przebudowa placu postojowo manewrowego w
Augustówce

SIWZ Plac postojowy w Augustówce

Projekt techniczny

 ogłoszenie na budowę placu postojowego w Augustówce.docx
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 11:19:17 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:06:05, wprowadzający: Karolina Zowczak
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Osieck
 unieważnienie wszyscy wykonawcy..docx
Data wprowadzenia informacji 2010-08-06 09:39:12 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:05:04, wprowadzający: Karolina Zowczak
Budowa 157 szt. przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Osieck

SIWZ po zmianie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - specyfikacja SIWZ

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - specyfikacja techniczna

Przydomowe oczyszczalnie - przedmiar

projekt techniczny - część opisowa

projekt techniczny - część rysunkowa

projekt techniczny - część rysunkowa, schemat posadowienia przydomowej oczyszczalni scieków

Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytania 4

 Ogłoszenie przetarg na przydomowe.docx
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 13:05:05 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:02:49, wprowadzający: Karolina Zowczak
Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie
geodezyjnej dokumentacji
 Kopia ogłoszeniu o wyniku postępowania3.docx
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 11:12:45 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:02:18, wprowadzający: Karolina Zowczak
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji projektowej
scalenia i podziału

SIWZ

umowa

załącznik graficzny

 ogłoszenie2.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-04-09 08:58:44 Informację zaktualizowano 2014-10-02 10:00:16, wprowadzający: Karolina Zowczak
Ogłoszenie o wyniku postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Odnowa centrum miejscowości
- Rynku w Osiecku II etap zadania"
 ogłoszeniu o wyniku posrtępowania.docx
Data wprowadzenia informacji 2010-01-28 10:29:55 Informację zaktualizowano 2014-10-02 09:59:17, wprowadzający: Karolina Zowczak
Odnowa centrum miejscowości - Rynku w Osiecku II
etap zadania.

siwz -odnowa Rynku w Osiecku.doc

Załącznik 1 - Formularz oferty .doc

Załącznik 2 - Oświadczenie.doc

Załącznik 3 - Potencjał kadrowy.doc

Załącznik 4 - Informacja o sprzęcie.doc

Załącznik 5 - Doświadczenie wykonawcy.doc

Załącznik 6 - Informacja o sytuacji finansowej.doc

Przedmiar robót str. 7-12.rar

przedmiar robót str. 1-6.rar

Załącznik 8 - Informacja o podwykonawcach.doc

Załącznik 9 - Umowa_wzór.doc

ogłoszenie na odnowę Rynku w Osiecku.doc

Specyfikacja Techniczna.pdf

projekt stałej organizacji ruchu.rar

profile podłużne.rar

projekt techniczny - cześć opisowa.rar

projekt techniczny - część rysunkowa.rar

przekroje normalne.rar

przekroje poprzeczne.rar

rysunki.rar

Tabela plantowania.rar

Tabela robót ziemnych.rar

Tabela rozbiórki nawierzchni.rar

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-22 11:21:46 Informację zaktualizowano 2014-10-02 09:58:40, wprowadzający: Karolina Zowczak
wersja do druku