Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Osieck  www.osieck.pl
archiwum
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Wybory
Informacje bieżące
Powtórne wykorzystanie informacji
Oświata
Instytucje Kultury
Organy
Rada
Przewodniczący Rady
Interpelacje i zapytania radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady - kadencja 2010-2014
Sesje Rady- kadencja 2006-2010
Sesje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
Sesje Rady Gminy -kadencja 2018-2023
Uchwały Rady - kadencja 2006-2010
Uchwały Rady - kadencja 2010-2014
Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Stanowisko Rady Gminy
Zarządzenia
Raport o Stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Druki do pobrania
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ekoportal
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023 strona główna 

Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Uchwała Nr XXI/189/20 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Osieck na 2021 rok

XXI 189

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-30 13:49:19 Informację zaktualizowano 2020-12-30 14:00:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/188/20 w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji gminy Osieck

XXI 188

Załacznik Nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-30 13:46:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/187/20 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na
okres do lat 3 działki rolnej stanowiącej
własność Gminy

XXI 187

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-30 13:44:00, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/186/20 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 3 działki
rolnej stanowiącej własność Gminy

XXI 186

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-30 13:41:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/185/20 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
mieszkaniowych we wsi Augustówka część 1

XXI 185

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-30 13:38:40, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Budżetowa na rok 2021 Gminy Osieck Nr
XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020r.

XXI 184

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-30 13:36:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/183/20 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

XXI 183

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-30 13:33:48, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/182/20 w sprawie wydatków
budżetu Gminy Osieck, które w 2020 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego

XXI 182

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-30 13:28:48, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXI/181/20 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2020

XXI 181

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-30 13:25:57, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/180/20 w sprawie przyjęcia
programu współpracy Gminy Osieck z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2021

XX 180

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 15:11:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwaą Nr XX/179/20 zmieniająca uchwałę w
sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów mieszkaniowych we wsi Augustówka.

XX 179

XX 179 Mapa

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 15:09:27, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/178/20 w sprawie rezygnacji z
odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości na
której znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

XX 178

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 15:07:21, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/177/20 w sprawie wprowadzenia
opłaty od posiadania psów

XX 177

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 15:05:23, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/176/20 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty

XX 176

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 15:03:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/175/20 w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Osieck

XX 175

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 15:02:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/174/20 w sprawie wprowadzenia
opłaty targowej na terenie Gminy Osieck

XX 174

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 15:00:21, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/173/20 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

XX 173

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 14:58:47, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX 172 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie
transportu zbiorowego na rok 2021

XX 172

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 14:57:08, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/171/20 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXV/197/17 z dnia 3 października 2017r. w
sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz
nauczycielom pełniącym inne stanowiska
kierownicze, określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy Karty Nauczyciela, zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Osieck

XX 171

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 14:55:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/170/20 w sprawie zmiany uchwały Nr
XIX/167/20 w sprawie określenia średniej ceny
jednostkowej paliwa w Gminie Osieck na rok szkolny
2020/2021

XX 170

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 14:53:30, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/169/20 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

XX 169

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 14:51:41, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XX/168/20 w sprawie zmian budżetu
Gminy na 2020 rok

XX 168

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 14:49:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIX/167/20 w sprawie określenia
średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Osieck
na rok szkolny 2020/2021

XIX/167/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 13:06:08, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIX/166/20 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Pogorzel

XIX/166/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 13:03:21, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIX/165/20 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Sobienki

XIX/165/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 12:41:17, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIX/164/20 w sprawie nie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie na okres lat 5 działki
rolnej stanowiącej własność Gminy

XIX/164/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 12:39:14, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIX/163/20 w sprawie nie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie budynku stanowiącego
własność Gminy Osieck, położonego w Osiecku
przy ul. Pilawskiej 23

XIX/163/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 12:35:49, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIX/162/20 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na
okres do lat 3 działek rolnych stanowiących
własność Gminy

XIX/162/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 12:33:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIX/161/20 w sprawie wyrażenia zgody
na zamianę nieruchomości stanowiących
własność Gminy Osieck, na nieruchomość
stanowiącą własność osoby fizycznej

XIX/161/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 12:30:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIX/160/20 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXV/197/17 z dnia 3 października 2017r. w
sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom
pełniącym inne stanowiska kierownicze,
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w
art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela,
zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Osieck

XIX/160/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 12:26:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIX/159/20 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

XIX/159/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 12:22:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIX/158/20 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2020

XIX/158/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 12:03:42 Informację zaktualizowano 2020-10-09 12:04:30, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIX/157/20 w sprawie zatwierdzenia
projektu pn.: „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Osiecku”

XIX/157/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-09 12:01:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVIII/156/20 w sprawie nadania nazw
ulic w miejscowości Pogorzel

XVIII/156/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 13:20:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Uxhwałą Nr XVIII/155/20 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Osieck dla działki o numerze ewidencyjnym 2024/1

XVIII/155/20

Załącznik Nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 13:17:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVIII/154/20 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2020

XVIII/154/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 13:14:37, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwałą Nr XVIII/153/20 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Osieck absolutorium za 2019r.

XVIII/153/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 13:12:44, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVIII/152/20 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Osieck za 2019 rok

XVIII/152/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 13:10:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVIII/151/20 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Osieck wotum zaufania

XVIII/151/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 13:06:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała XVI/150/20 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

XVI 150

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 10:44:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVI/149/20 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2020

XVI 149

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 10:42:12, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVI/148/20 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy o świadczenie usług w
zakresie transportu zbiorowego na rok 2020

XVI 148

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 10:41:12 Informację zaktualizowano 2020-06-18 10:50:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVI/147/20 w sprawie ustalenia opłaty
za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym
Żłobku w Sobienkach

XVI 147

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 10:37:41, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVI/146/20 w sprawie zatwierdzenia
projektu pn. „Pierwszy żłobek samorządowy w
Gminie Osieck”

XVI 146

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 10:12:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVI/145/20 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom
na okres do lat 3 działek rolnych stanowiących
własność Gminy

XVI 145

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 10:11:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVI/144/20 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Sobienki

XVI 144

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 10:06:19 Informację zaktualizowano 2020-06-18 10:48:46, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVI/ 143/20 zmieniająca uchwałę w
sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Osieck dla działek o numerach
ewidencyjnych 2024/1, 3801/1, 3801/2,
3801/3,3801/4, 2200, 2201

XVI 143

XVI 143 zał. 1

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 10:02:57, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XVI/142/20 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
mieszkaniowych we wsi Augustówka

XVI 142

XVI 142 zał 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załacznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 09:59:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XV/141/20 w sprawie zmiany uchwały Nr
VII/86/19 z dnia 5 września 2019r. w sprawie
ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w
Publicznym Żłobku w Sobienkach

XV 141

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 13:37:42, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XV/140/20 w sprawie zmiany uchwały Nr
VII/84/19 z dnia 5 września 2019r. w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej Publicznego
Żłobka w Sobienkach oraz nadania jej statutu

XV 140

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 13:36:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XV/139/20 w sprawie przedłużenia
wskazanym grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów
płatności rat podatku od nieruchomości

XV/139

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 13:34:29, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XV/138/20 zmieniająca uchwałę Nr
XXIX/243/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca
2018r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w
postaci wykonania i przekazania dokumentacji
technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 805

XV 138

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 13:32:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XV/137/20 zmieniająca uchwałę Nr
VII/82/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 września
2019r. w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

XV/ 137

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 13:30:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XV/136/20 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-32

XV 136

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 13:28:40, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XV/135/20 w sprawie zmian budzetu
gminy na rok 2020

XV 135

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 13:26:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIV/134/20 w sprawie rozpatrzenia
skargi na dzialaność Wójta Gminy

XIV 134

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 10:13:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwałą Nr XIV/133/20 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Osieck

XIV 133

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 10:12:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIV/132/20 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

XIV 132

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 10:10:14, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIV/131/20 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2020

XIV 131

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-18 10:04:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/130/20 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na
okres do lat 3 działek rolnych stanowiących
własność Gminy

XIII/130/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 11:41:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/129/20 w sprawie rozpatrzenia
petycji

XIII/129/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 11:40:27, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/128/20 w sprawie rozpatrzenia
wniosku

XIII/128/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 11:38:47, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwałą Nr XIII/127/20 w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

XIII/127/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 11:36:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/126/20 w sprawie ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu uiszczenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XIII/126/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 11:34:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/125/20 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Osieck na 2020 rok

XIII/125/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 11:32:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/124/20 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Osieck na 2020 rok.

XIII/124/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 11:30:31, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/123/20 zmieniająca uchwałę w
sprawie organizacji wspólnej obsługi
administracyjnej i finansowej jednostek
organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów
publicznych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Osieck

XIII/123/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 11:25:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/122/20 zmieniająca uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci
wykonania i przekazania dokumentacji technicznej
na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 805

XIII/122/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 11:23:41, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/121/20 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego

XIII/121/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 11:20:28, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/120/20 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego

XIII/120/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 10:57:35, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/119/20 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

XIII/119/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 10:46:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XIII/118/20 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2020

XIII/118/20

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 10:36:27, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XII/117/19 w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości

XII/117/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 13:14:46, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XII/116/19 w sprawie określenia
średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Osieck
na rok szkolny 2019/2020

XII/116/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 13:13:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XII/115/19 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
na drogach gminnych na terenie gminy Osieck

XII/115/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 13:11:31 Informację zaktualizowano 2019-12-31 08:49:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XII/114/19 w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

XII/114/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 13:09:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Bużetowa na rok 2020 Gminy Osieck Nr
XII/113/19

XII/113/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 13:07:46, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XII/112/19 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2032

XII/112/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 13:06:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XII/111/19 w sprawie wydatków
budżetu Gminy Osieck, które w 2019 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego

XII/111/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 13:04:42, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XII/110/19 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

XII/110/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 13:02:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XII/109/19 w sprawie zmian budżetu
gminy na 2019 rok.

XII/109/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-20 13:01:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XI/108/19 w sprawie przyjęcia na rok
2020 rocznego Programu współpracy Gminy
Osieck z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

XI/108/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 15:58:29, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XI/107/19 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom
na okres do lat 3 działek rolnych stanowiących
własność Gminy

XI/107/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 15:57:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XI/106/19 w sprawie utworzenia na
terenie gminy Osieck ośrodka wsparcia pod nazwą
Klub SENIOR+

XI/106/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 15:49:24, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XI/105/19 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty

XI/105/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 15:48:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XI/104/19 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu świadczenia usług
w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów od
właścicieli nieruchomości

XI/104/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 15:46:29, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XI/103/19 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości

XI/103/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 15:44:55, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XI/102/19 w sprawie zmaian budżetu
gminy na 2019 rok.

XI/102/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-29 11:33:41, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/101/19

w sprawie wyrażania zgody na zawarcie międzygminego porozumienia z miastem i gminą Pilawa dotyczącego utuchomienia komunikacji autobusowej na linii łączącej obszar gminy Osieck z obszarem gminy Pilawa

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 16:16:07, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/100/19

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/85/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 września 2019 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 16:13:38, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/99/19

w sprawie rozpatrzenia petycji

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 16:12:32, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/98/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres lat 3 działek rlnych stanowiących własność Gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 16:08:01, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/97/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na okres do lat 3 działęk rolnych stanowiących własność Gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 16:06:14, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/96/19

w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego od gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Osieck

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 16:03:55 Informację zaktualizowano 2019-11-29 10:41:07, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/95/19

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieck

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 16:02:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr X/94/19

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiecku

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-08 15:57:29, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IX/93/19 w sprawie wyboru ławników
na kadencję od 2020 roku do 2023 roku

IX 93

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-30 12:48:45 Informację zaktualizowano 2019-10-30 12:49:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IX/92/10 w sprawie ustalenia
regulaminu głosowania w wyborach ławników do
sadów powszechnych

IX 92

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-30 12:47:21, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IX/91/19 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2023

IX 91

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-30 12:45:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IX/90/19 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2019

IX 90

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-30 12:42:18, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IX/89/19 w sprawie przyjęcia
dofinansowania oraz realizacji projektu pn.:
"Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów".

IX 89

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-30 12:37:40, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VII/88/19 w sprawie zasięgnięcia od
Komendanta Stołecznego Policji informacji o
kandydatach na ławników

VII/88/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 12:11:22, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VII/87/19 w sprawie zmiany regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat,
nagród oraz niektórych innych składników
wynagradzania, przyznawania nagród nauczycielom
dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w
szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck

VII/87/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 12:08:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VII/86/19 w sprawie ustalenia opłaty
za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym
Żłobku w Sobienkach

VII/86/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 12:03:11, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VII/85/19 w sprawie planu nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami w zakresie warunków i jakości
świadczonej opieki

VII/85/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 11:36:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VII/84/19 w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Publicznego Żłobka w
Sobienkach oraz nadania jej statutu

VII/84/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 11:32:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VII/83/19 zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia jednostek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Osieck gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
ustalenia źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i
ich zatwierdzania

VII/83/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 11:31:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VII/82/19 w sprawie zaciągnięcia w
2020 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

VII/82/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 11:24:54, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VII/81/19 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

VII/81/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 11:23:38, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VII/80/19 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2019

VII/80/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-17 11:22:05, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała nr VI/79/19 w sprawie powołania Zespołu
opiniującego zgłoszonych kandydatów na
ławników sądowych na kadencję 2020-2023

VI/79

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:47:21, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/78/19 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na
okres do lat 3 działek rolnych stanowiących
własność Gminy

VI/78

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:46:12, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/77/19w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na działce
nr 267 Obręb Natolin.

VI/77

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:45:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/76/19 w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przejazdu i
przechodu na działce nr 696/2 Obręb Augustówka

VI/76

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:43:42, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/75/19 w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy
0sieck.

VI/75

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:42:23, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/74/19 w sprawie zmiany uchwały Nr
III/35/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019r.
w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce.

VI/74

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:41:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/73/19 w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Osieck oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Osieck.

VI/73

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:39:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/72/19 w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez Gminę Osieck publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych.

VI/72

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:38:28, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwałą Nr VI/71/19 w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie dotacji
o której mowa w art. 21 ust. 1
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
w odniesieniu do podstawowej
kwoty dotacji w wysokości wyższej niż
określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych.

VI/71

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:35:18, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/70/19 w sprawie określenia:
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Osieck,
oraz nauczyciela przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Osieck, pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

VI/71

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:33:12, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/69/19 w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej w postaci wykonania i przekazania
dokumentacji technicznej na budowę chodnika w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 805.

VI/69

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:31:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/68/19 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego
deficytu budżetu Gminy Osieck na rok 2019.

VI/68

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:29:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/67/19 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.

VI/67

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:23:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/66/19 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2019.

VI/66

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:21:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/65/19 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia wójta.

VI/65

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:20:29, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/64/19 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Osieck absolutorium za 2018 rok.

VI/64

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:19:12, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/63/19 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Osieck za 2018 rok.

VI/63

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 15:15:45, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr VI/62/12 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Osieck wotum zaufania

VI/62/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-28 14:42:00 Informację zaktualizowano 2019-06-28 15:08:01, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr V/61/19 w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej na działce
nr 1410/4 Obręb Osieck

V 61

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 08:54:44, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwła Nr V/60/19 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Sobienki dla działek
o numerach ewidencyjnych 73/1 i 73/2

V 60

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-09 08:53:04, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/59/19 w sprawie rozpatrzenia skargi
mieszkańca gminy Osieck.

IV/59

IV 59 uzasadnienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:46:47, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/58/19 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Osieck.

IV/58

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:45:04 Informację zaktualizowano 2019-04-30 15:48:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/57/19 zmieniająca uchwałę w
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy
w zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019 – 2023.

IV/57

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:43:37, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/56/19 w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.

IV/56

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:42:19, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/55/19 w sprawie w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIX/233/18 Rady Gminy Osieck z dnia
26 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę
publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w
publicznej szkole podstawowej w czasie
przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki.

IV/55

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:40:56, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/54/19 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Osieck a
Gminą Sobienie-Jeziory w sprawie przejęcia przez
Gminę Osieck realizacji zadania publicznego
polegającego na zapewnieniu kształcenia,
wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w
miejscowości Sewerynów należącej do Gminy
Sobienie-Jeziory, w Szkole Podstawowej im.
Powstańców Styczniowych w Osiecku.

IV/54

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:39:49, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/53/19 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Osieck a
Gminą Garwolin w sprawie przejęcia przez Gminę
Osieck realizacji zadania publicznego
polegającego na zapewnieniu kształcenia,
wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w
miejscowości Budy Uśniackie należącej do Gminy
Garwolin, w Szkole Podstawowej im. Powstańców
Styczniowych w Osiecku

IV/53

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:38:47, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/52/19 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Osieck a
Miastem i Gminą Pilawa w sprawie przejęcia przez
Gminę Osieck realizacji zadania publicznego
polegającego na zapewnieniu kształcenia,
wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w
części miejscowości Jaźwiny - Kolonii Jaźwiny
należącej do Miasta i Gminy Pilawa, w Szkole
Podstawowej w Augustówce

IV/52

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:37:42, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwałą Nr IV/51/19 w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli, niebędących przedszkolami
specjalnymi i niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobierania i wykorzystania.

IV/51

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:36:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/50/19 w sprawie nadania imienia
Szkole Podstawowej w Augustówce.

IV/50

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:35:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/49/19 zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków

IV/49

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:33:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/48/19 w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przejazdu i przechodu
na działce Nr 696/2 obręb Augustówka.

IV/48

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:32:14, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/47/19 zmieniająca uchwałę w
sprawie poboru podatków i opłat, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

IV/47

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:20:56, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/46/19 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

IV/46

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:19:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr IV/45/19 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2019.

IV/45

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 15:17:50, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/44/19 w sprawie powołania
doraźnej Komisji ds. nielegalnego składowania
odpadów w Osiecku

III/44/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 13:24:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/43/19 w sprawie rozpatrzenia
wniosku mieszkańca gminy Osieck

III/43/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 13:22:48, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/42/19 w sprawie zmiany uchwały nr
XXXIV/278/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada
2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osieck

III/42/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 13:18:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/41/19 w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Augustówka

III/41/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 13:17:25, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/40/19 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 4 działek
rolnych stanowiących własność Gminy

III/40/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 13:16:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/39/19 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na
okres do lat 3 działek rolnych stanowiących
własność Gminy

III/39/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 13:14:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/38/19 w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków

III/38/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 13:13:09, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/37/19 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Osieck na 2019 rok

III/37/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 13:11:39, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/36/19 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Osieck na lata 2019 – 2021

III/36/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 13:10:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/35/19 w sprawie utworzenia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce

III/35/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 13:09:08, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/34/19 w sprawie zmiany uchwały Nr
II/20/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia
2018r. w sprawie założenia Publicznego
Przedszkola w Augustówce

III/34/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 13:07:27, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/33/19 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXI/161/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca
2017r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck

III/33/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 13:05:56, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/32/19 w sprawie poboru podatków i
opłat, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso

III/32/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 13:04:18, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/31/19 w sprawie zmian budżetu
Gminy na 2019 rok

III/31/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 13:01:41, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr III/30/19 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-
2028

III/30/19

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-08 12:59:38, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwałą Nr II/29/18w sprawie odwołania członka
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osieck

II 29

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:25:44, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/28/18 w sprawie odwołania członka
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Osieck

II 28

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:24:58, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/27/18 w sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej

II 27

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:24:05, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/26/18 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Osieck na 2019 rok

II 26

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:22:21, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/25/18 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności oraz świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 - 2023

II 25

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:21:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwałą Nr II/24/18 w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Augustówka

II 24

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:20:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/23/18 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na
okres do lat 3 działek rolnych stanowiących
własność Gminy

II 23

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:20:17, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/22/18 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres lat 3 działek rolnych
stanowiących własność Gminy

II 22

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:19:35 Informację zaktualizowano 2018-12-21 14:06:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/21/18 zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Osieck

II 21

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:16:07 Informację zaktualizowano 2018-12-21 13:18:26, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/20/18 w sprawie założenia
Publicznego Przedszkola w Augustówce

II 20

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:15:56, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/19/18w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 części
działki stanowiącej własność Gminy

II 19

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:15:18, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Osieck Nr
II/18/18

II 18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:13:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/17/18 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

II 17

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:10:30, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/16/18 zmieniająca uchwałę w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

II 16

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:09:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/15/18 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty.

II 15

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:05:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/14/18w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028.

II 14

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 13:04:32, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/13/18w sprawie wydatków budżetu
Gminy Osieck, które w 2018 roku nie wygasają z
upływem roku budżetowego.

II 13

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 12:59:31, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr II/12/18 w sprawie zmian budżetu
Gminy na 2018 rok.

II 12

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 12:58:34, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr I/11/18 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia wójta

Nr I/11/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-28 10:59:40, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr I/10/18 w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i
Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Osieck

Nr I/10/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 10:20:51, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr I/9/18 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Spraw Społecznych i
Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Osieck

Nr I/9/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 10:18:58, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr I/8/18 w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Rady Gminy Osieck

Nr I/8/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 10:17:15, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr I/7/18 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Rady Gminy Osieck

Nr I/7/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 10:15:24, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr I/6/18 w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Osieck

Nr I/6/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 10:13:33, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr I/5/18 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Osieck

Nr I/5/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 10:11:44, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr I/4/18 w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Nr I/4/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 10:10:13, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr I/3/18 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osieck

Nr I/3/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 10:08:56, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr I/2/18 w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osieck

Nr I/2/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 10:07:37, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr I/1/18 w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Osieck

Nr I/1/18

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 09:58:30, wprowadzający: Teresa Nowak
wersja do druku