Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Osieck  www.osieck.pl
archiwum
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Wybory
Informacje bieżące
Powtórne wykorzystanie informacji
Oświata
Instytucje Kultury
Organy
Rada
Przewodniczący Rady
Interpelacje i zapytania radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady - kadencja 2010-2014
Sesje Rady- kadencja 2006-2010
Sesje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
Sesje Rady Gminy -kadencja 2018-2023
Uchwały Rady - kadencja 2006-2010
Uchwały Rady - kadencja 2010-2014
Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Stanowisko Rady Gminy
Zarządzenia
Raport o Stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Druki do pobrania
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ekoportal
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wójt strona główna 

Wójt
Dane osobowe
 

Karolina Zowczak
Wójt Gminy Osieck
od 9 grudnia 2014 r
Telefon: +48 25 685-70-26 fax.: 25 685- 70-90
e-mail: wojt@gminaosieck.pl

 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-04 11:21:39 Informację zaktualizowano 2016-01-27 10:31:46, wprowadzający: Janina Łączyńska
`Zadania

Do zadań i kompetencji wójta należy:
1. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Kierowanie urzędem, w tym poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
3. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Wykonywanie budżetu.
5. Realizowanie polityki płacowej.
6. Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej.
7. Udzielanie pełnomocnictw procesowych.
8. Podejmowanie decyzji majątkowych, dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminnym.
9. Podejmowanie innych decyzji, należących do kompetencji wójta.
10. Ustalanie regulaminu pracy urzędu i innych regulaminów określonych przepisami prawa.
11. Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy.
12. Upoważnienie pracowników Urzędu do wydawania decyzji w sprawach indywidualnych
z zakresu administracji publicznej.
13. Realizowanie uchwał Rady oraz zadań gminy określonych przepisami prawa poprzez Urząd
i jednostki organizacyjne gminy.
14. Przedkładanie na Sesjach Rady sprawozdań z wykonania uchwał.
15. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały
w sprawie absolutorium oraz innych uchwał rady gminy i zarządzeń wójta, objętych zakresem nadzoru RIO.
17. Gospodarowanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji.
18. Reprezentowanie gminy w pracach związków, porozumień i stowarzyszeń międzygminnych, jeśli gmina do takich należy oraz wykonanie zadań wynikających
z tych porozumień.
19. Realizacja spraw obronnych,  zadań szefa obrony cywilnej wynikających z ustawy
o powszechnym obowiązku obrony i zarządzania kryzysowego.
20. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa i uchwałami rady gminy do kompetencji wójta.

 

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-04 11:26:49 Informację zaktualizowano 2016-01-27 10:32:04, wprowadzający: Janina Łączyńska
wersja do druku