Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Osieck  www.osieck.pl
archiwum
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Wybory
Informacje bieżące
Powtórne wykorzystanie informacji
Oświata
Instytucje Kultury
Organy
Rada
Przewodniczący Rady
Interpelacje i zapytania radnych
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady - kadencja 2010-2014
Sesje Rady- kadencja 2006-2010
Sesje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
Sesje Rady Gminy -kadencja 2018-2023
Uchwały Rady - kadencja 2006-2010
Uchwały Rady - kadencja 2010-2014
Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
Stanowisko Rady Gminy
Zarządzenia
Raport o Stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Druki do pobrania
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Ekoportal
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady - kadencja 2006-2010 strona główna 

Uchwały Rady - kadencja 2006-2010
uchwała Nr.XXX/177/10 w sprawie zmian budzetu
gminy na rok 2010

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 Uchwała 29.01.2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-04 15:47:03 Informację zaktualizowano 2010-12-27 14:59:36, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/178/10 w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej
 Uchwała proceduralna (1).doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-23 08:59:31 Informację zaktualizowano 2010-12-27 15:00:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/179/10 w sprawie zaciągnięcia w
Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu
długoterminowego we współpracy z WFOŚiGW w
Warszawie
 Uchwała - kredyt BOŚ.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-23 09:01:52 Informację zaktualizowano 2010-12-27 15:03:06, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA Nr XXX/180/10 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i
RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Osieck na
2010 rok

Załącznik nr 1

 UCHWAŁa NR 180 Gminny Progr. Profilakt.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-23 09:03:38 Informację zaktualizowano 2010-12-27 15:03:44, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/181/10 w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz
zbioroweodprowadzanie ścieków.

Załącznik nr 1

 Uchwała Nr taryfa za wodę i ścieki.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-23 09:06:02 Informację zaktualizowano 2010-12-27 15:04:05, wprowadzający: Teresa Nowak
U C H W A Ł A Nr XXX/182/10 w sprawie
przystąpienia do scalenia i podziału
nieruchomości na obszarze oznaczonymw planie
zagospodarowania przestrzennego gminy symbolem
1.MN i 2.MN położonym w miejscowości Osieck
 uchwała NR 182 przystapienie do scalenia poprawiona.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-23 09:08:37 Informację zaktualizowano 2010-12-27 15:04:26, wprowadzający: Teresa Nowak
U C H W A Ł A Nr XXX/183/10 w sprawie
wprowadzenia zwolnień od podatku od
nieruchomości na 2010 rok.
 UCHWAŁA NR 183 DOTYCZĄCA ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH-na 2010r.-doc (1).doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-23 09:10:02 Informację zaktualizowano 2010-12-27 15:04:50, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA Nr XXX/184/10 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/175/09 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia
2009 roku o przystąpieniu do zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Osieck
 UCHWAŁA studium.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-23 09:13:56 Informację zaktualizowano 2010-12-27 15:05:08, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA Nr XXX/185/10 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/176/09 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia
2009 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck
dla części terenów miejscowości Lipiny.
 UCHWAŁA dot. zmiany planu..doc
Data wprowadzenia informacji 2010-02-23 09:15:25 Informację zaktualizowano 2010-12-27 15:05:28, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXI/186/10 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2010

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY.doc

Tabela nr 1 - inw.xls

Zał. 1.xls

 Uchwała NR 186 15.03.2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 08:21:01, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXX/187/10 w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących Fundusz Sołecki
 Uchwała Nr 187 FUNDUSZ SOŁECKI.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 08:26:09, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXI/188/10 w sprawie zmiany Uchwały
Nr IV/24/07 z dnia 2 marca 2007 roku dotyczącej
poboru w drodze inkasa podatków: rolnego,
leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej,
powołania inkasentów oraz wynagrodzenia za
inkaso.
 Uchwała NR 188 Podatki.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 08:27:54, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA Nr XXXI/189/10 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXX/180/10 Rady Gminy Osieck z dnia 29
stycznia 2010 roku dotyczącej przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Osieck na 2010 rok.
 UCHWAŁA NR 189 GKRPA.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 08:29:35, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA Nr XXXI/190/10 w sprawie aktualizacji
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w
Gminie Osieck na lata 2006-2015

Zał. do uchwały Nr 190 AKTUAIZACJA STRATEGII.doc

 UCHWAŁA Nr 190 DO STRATEGII.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 08:45:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXI/191/10 w sprawie nadania nazw
ulic w miejscowości Augustówka.

untitl1.jpg

untitl2.jpg

 Uchwała Nr 191 nazwy ulic.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 08:52:40, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXII/192/10 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2010

Tabela nr 1 - inw (1).xls

zał. wydatkii.xls

uzasadnienie do uchwaly 192.doc

 Uchwała 29.03.2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-04-09 14:00:16 Informację zaktualizowano 2010-04-09 14:13:47, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXII/193/10 w sprawie zaciągnięcia
w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu
długoterminowego z linii zagranicznych
 Uchwała - kredyt BOŚ linia zagr.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-04-09 14:10:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIII/194/10 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2010

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/194/10

załacznik 1 do uchwały XXXIII/194/10

załacznik 2 do uchwały XXXIII/194/10

 Uchwała 14.04.2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-05-31 14:43:20, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIII/195/10 w sprawie zatwierdzenia
„Planu odnowy miejscowości Augustówka na lata
2010 – 2020”.
 Uchwała Plan odnowy miejscowosci.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-05-31 14:53:17, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA Nr XXXIII/196/10
 W sprawie zmiany uchwały-składu osobowego Kom. R. G..doc
Data wprowadzenia informacji 2010-06-11 14:01:19, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA Nr XXXIV/197/10
 UCHWAŁA w sprawie absolutorium.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-06-11 14:07:05, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIV/198/10

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/198/10

wydatki na programy i projekty...

plan wydatków majątkowych na 2010r

 Uchwała 29.04.2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-06-11 14:08:56, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIV/199/10 w sprawie skargi na
działalność Wójta Gminy.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/199/10

 Uchwała Nr rozpatrzenie skargi.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-06-21 14:51:47, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXV/200/10 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2010

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXV/200/10

Plan wydatków majątkowych na 2010r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012.

Wydatki na programy i projekty...

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu ....

Prognoza .....

 Uchwała 28.06.2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-06-30 15:23:13 Informację zaktualizowano 2010-11-25 10:55:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXV/201/10 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Powiatu Otwockiego.
 UCHWAŁA Nr 201 .doc
Data wprowadzenia informacji 2010-06-30 15:44:59, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXV/202/10 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy.
 uchwała Nr 202 (1).doc
Data wprowadzenia informacji 2010-06-30 15:46:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXV/203/10 w sprawie określenia
zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych, mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Osieck lub
jej jednostkom podległym.
 U C H W A Ł A NR 203.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-06-30 15:48:08, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA NR XXXV/204/10 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Osieck.

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/204/10

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/204/10

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/204/10

 uchwała Nr 204 m.p.z.p..doc
Data wprowadzenia informacji 2010-06-30 15:49:27, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA NR XXXVI/205/10
 UCHWAŁA wyk. budż za I półr.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-09-22 08:44:47, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXVI/206/10 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2010

Plan wydatków majatkowych na 2010 rok.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010 Tabela 2

Załącznik nr 2

Prognoza długu i spłat na rok 2010 i lata następne.

Uzasadnienie

 Uchwała 30.08.2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-09-22 15:51:10, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXVII/207/10 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2010

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010 Tabela 2

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012.

Wydatki na programy i projekty...

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu ....

Prognoza długu i spłat na rok 2010 i lata nastepne.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/207/10

 Uchwała 01.10.2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-08 14:01:43, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXVII/208 /10 w sprawie
udostępniania mieszkańcom Augustówki
ogólnodostępnego placu zabaw, planowanego do
wykonania przy Szkole Podstawowej w Augustówce.
 uchwała 208 plac zabaw Augustówka.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-08 14:21:48, wprowadzający: Teresa Nowak
U C H W A Ł A Nr XXXVII/209/10 w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do
lat 3 zabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Osiecku stanowiącej własność
gminy.
 Uchwała Nr 209 przedłuzenie na dalsze 3 lata (1).doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-08 14:23:42, wprowadzający: Teresa Nowak
U C H W A Ł A Nr XXXVII/210/10 w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do
lat 3 nieruchomości rolnych stanowiących
własność gminy.
 Uchwała Nr 210 (1).doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-08 14:25:42, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXVII/211/10 w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami wsi
 uchwała Nr 211 .doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-08 14:27:30, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXVII/212/10 w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla OSP w Rudniku.
 Uchwała 212 doc dotacja dla OSP.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-08 14:29:13, wprowadzający: Teresa Nowak
U C H W A Ł A Nr XXXVII/213/10 w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę przez Gminę
Osieck na okres 10 lat części nieruchomości
oznaczonej nr 1805/1, położonej w Osiecku z
przeznaczeniem na cel publiczny.
 uchwala 213.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-10-08 14:30:37, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXVIII/214/10w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2010

Plan wydatków majątkowych na 2010 r

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012.

Wydatki na programy i projekty...

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu ....

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIX/214/10

 Uchwała 214 28.10.2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 09:57:14, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA NR XXXVIII/215/10 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXVI/205/10 Rady Gminy Osieck z dnia
30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zakresu i
formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Osieck oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych instytucji kultury za I
półrocze.
 UCHWAŁA 215-KOREKTA wyk. budż za I półr.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 10:29:06, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXVIII/216/10 w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego rodzaje świadczeń
oraz warunki

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

 Nr 216 Regulamin Swiadczeń Zdrowotnych_0.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 10:33:26, wprowadzający: Teresa Nowak
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/217/10 w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz
opłat lokalnych na terenie Gminy Osieck na 2011
rok.
 UCHWAŁA 217 DOT.STAWEK PODATKOWYCH-na 2010r.-ostatnia.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 10:41:32, wprowadzający: Teresa Nowak
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/218/10 w sprawie
ustalenia stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Osieck na 2011rok
 uchwała Nr 218 2011 rok.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 10:42:53, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXVIII/219/10 w sprawie przyjęcia
regulaminu sposobu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, projektów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

Regulamin.

 Uchwała Nr 219 Nr.kon. społ.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 10:45:42 Informację zaktualizowano 2010-11-25 10:47:32, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXVIII/220/10
 Uchwała Nr 220 .doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-25 11:06:52, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIX/221/10

Plan wydatków majątkowych na 2010r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012.

Wydatki na programy i projekty...

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/221/10

 Uchwała 221 10.11.2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 16:34:21 Informację zaktualizowano 2010-11-29 16:39:02, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIX/222/10 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym
dzierżawcą nieruchomości rolnej na czas
oznaczony do lat 3.
 Nr 222 dzierżawa .doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 16:41:56, wprowadzający: Teresa Nowak
UCHWAŁA Nr XXXIX/223/10 w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji o zmianę urzędowej nazwy
miejscowości Sobieńki na powszechnie stosowaną
Sobienki.
 Nr 223 Sobienki.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 16:46:16, wprowadzający: Teresa Nowak
Uchwała Nr XXXIX/224/10 w sprawie zatwierdzenia
„Planu odnowy miejscowości Natolin
 Uchwała Nr 224 .doc Natolin.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-11-29 16:48:22, wprowadzający: Teresa Nowak
wersja do druku