Obwieszczenie Wójta Gminy Osieck

Obwiesczenie

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 14:10:05.
ZARZĄDZENIE NR 9 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY
ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Bagno Całowanie PLH140001

Obwieszczenie

uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-05-29 13:35:58.
Obwieszczenie Wójta Gminy

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osieck dla działek o numerach ewidencyjnych 2024/1, 3801/1, 3801/2, 3801/3, 3801/4, 2200, 2201.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2017-08-24 12:43:57 | Data modyfikacji: 2017-08-24 12:53:18.
Obwieszczenie Marszałka Województwa

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2017-02-01 15:26:40.
Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieck.

 obwieszczenie_.pdf

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-01-19 13:30:53 | Data modyfikacji: 2017-01-19 13:33:40.
Obwieszczenie

Obwieszczenie  o przystapieniu do sporzadzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieck.

 obwieszczenie zm.S....docx

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2016-07-28 10:53:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla części działek Nr 50/3, 51/3, 52/3 i 53/3 położonych we wsi Sobienki.

 obwieszczenie - Sobienki.docx

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2014-01-24 11:38:27.
Obwieszczenie
Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osieck dla części wsi Sobienki działki Nr 50/3, 51/3, 52/3 i 53/3. 

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2013-09-20 11:55:45.
Obwieszcze dot. odstąpnia od strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
 obwi‌eszczenie-Sobienki.docx

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2013-09-20 11:50:14.
Podsumowanie
 PODSUMOWANIE.docx

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:06:26.
Ogłoszenie Wojta Gminy
 OGLOSZENIE.docx

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2013-03-19 11:03:50.
Obwieszczenie Wójta Gminy
Obwieszczenie Wójta Gminy Osieck o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Obwieszczenie o odstapieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko.docx

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2013-03-12 09:36:00.
`zagospodarowanie
 ogłoszenie o przystapieniu do sporzadzenia zmiany m.p.z.p gminy Osieck w części wsi Górki

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 13:40:40 | Data modyfikacji: 2012-12-19 13:50:19.
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium 

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 13:36:29.
zagospodarowanie przestrzenne
 ogloszenie o wyłozeniu do publicznego wgladu zm. studium

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 13:34:48.
`zagospodarowania
 ogłoszenie - Górki.doc

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2012-05-07 10:42:28 | Data modyfikacji: 2013-03-12 08:38:59.
`zagospodarowania
 obwieszczenie_ocena Górki.doc

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2012-05-07 10:41:24 | Data modyfikacji: 2013-03-12 08:38:18.
`zagospodarowanie
 obwieszczenie_ocena.doc

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2012-05-04 09:53:37 | Data modyfikacji: 2013-03-12 08:37:49.
`zagospodarowanie
 PODSUMOWANIE.doc

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2011-09-26 11:56:17 | Data modyfikacji: 2013-03-12 08:36:54.
`planowanie
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowani8a przestrzennego gminy Osieck dla części terenów miejscowości Lipiny tekst_uchwały_18082011.doc

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2011-09-13 15:49:47 | Data modyfikacji: 2013-03-12 08:36:16.
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck - część miejscowości Lipiny. Obwieszczenie_strategiczna_ocena.doc

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2011-05-23 14:26:52.
zagospodarowanie przestrzenne
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany m.p.z.p. Gminy Osieck  Obwieszczenie - 2.docx

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2011-05-23 14:23:04.
planowanie przestrzenne
 Podsumowanie do strategicznej oceny - studium Osieck-1.doc

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2011-05-10 14:56:01.
zagospodarowanie przestrzenne
Osieck, dnia 08.02. 2011r.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Osieck Nr XXIX/175/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osieck oraz uchwały nr XXX/184/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany w/w uchwały oraz na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 marca 2011 roku do 1 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Gminy w Osiecku w godzinach od godz. 9.00 – 15.00 pokój nr 9.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 marca 2011 roku w Urzędzie Gminy o godz. 10.00 pokój nr 9.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 w/w ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osieck z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2011 roku.Wójt Gminy Osieck
Marek Lasocki
 Obwieszczenie Wójta Gminy.doc

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2011-02-09 11:21:40.
Uchwała Rady Gminy Osieck
 Uchwała Rady Gminy - dotyczy m. Sobienki.doc

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2010-12-07 14:34:01.
`Zmiana
 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OSIECK.doc

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2010-10-11 14:13:01 | Data modyfikacji: 2013-03-12 08:25:20.
Ogłoszenie o udziale społeczeństwa w
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Osieck
 ogloszenie.doc

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2010-09-06 16:31:29 | Data modyfikacji: 2010-09-06 16:43:45.
`obwieszcenie

                                                                           Osieck, 16.07.2010r.


Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla części terenów miejscowości Lipiny
– działki nr 3 i 4/4


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osieck uchwały Nr XXIX/176/09 z dnia  29 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla części terenów miejscowości Lipiny oraz zmieniającej ją uchwały Nr XXX/185/10 Rady Gminy Osieck z dnia 29 stycznia 2010 roku. Zmiana planu obejmuje obszar działek nr 3 i 4/4.
Zainteresowani mogą zapoznać się z w/w uchwałami oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Osieck, ul. Rynek 1, w terminie do dnia 31 sierpnia 2010.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2010-07-16 11:34:52 | Data modyfikacji: 2013-03-12 08:19:33.
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Osieck
 ogłoszenie.doc

Opublikowane przez: Teresa Kuk | Data wprowadzenia: 2010-03-16 09:49:57.
Data wprowadzenia: 2010-03-16 09:49:57
Opublikowane przez: Teresa Kuk