Uchwała Nr I/1/18 w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Osieck

Nr I/1/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 09:58:30.
Uchwała Nr I/2/18 w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osieck

Nr I/2/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:07:37.
Uchwała Nr I/3/18 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osieck

Nr I/3/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:08:56.
Uchwała Nr I/4/18 w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Nr I/4/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:10:13.
Uchwała Nr I/5/18 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Osieck

Nr I/5/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:11:44.
Uchwała Nr I/6/18 w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Osieck

Nr I/6/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:13:33.
Uchwała Nr I/7/18 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Rady Gminy Osieck

Nr I/7/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:15:24.
Uchwała Nr I/8/18 w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Rady Gminy Osieck

Nr I/8/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:17:15.
Uchwała Nr I/9/18 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Spraw Społecznych i
Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Osieck

Nr I/9/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:18:58.
Uchwała Nr I/10/18 w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i
Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Osieck

Nr I/10/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:20:51.
Uchwała Nr I/11/18 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia wójta

Nr I/11/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-28 10:59:40.
Uchwała Nr II/12/18 w sprawie zmian budżetu
Gminy na 2018 rok.

II 12

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 12:58:34.
Uchwała Nr II/13/18w sprawie wydatków budżetu
Gminy Osieck, które w 2018 roku nie wygasają z
upływem roku budżetowego.

II 13

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 12:59:31.
Uchwała Nr II/14/18w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028.

II 14

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:04:32.
Uchwała Nr II/15/18 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty.

II 15

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:05:02.
Uchwała Nr II/16/18 zmieniająca uchwałę w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

II 16

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:09:51.
Uchwała Nr II/17/18 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

II 17

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:10:30.
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Osieck Nr
II/18/18

II 18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:13:59.
Uchwała Nr II/19/18w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 części
działki stanowiącej własność Gminy

II 19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:15:18.
Uchwała Nr II/20/18 w sprawie założenia
Publicznego Przedszkola w Augustówce

II 20

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:15:56.
Uchwała Nr II/21/18 zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Osieck

II 21

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:16:07 | Data modyfikacji: 2018-12-21 13:18:26.
Uchwała Nr II/22/18 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres lat 3 działek rolnych
stanowiących własność Gminy

II 22

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:19:35 | Data modyfikacji: 2018-12-21 14:06:20.
Uchwała Nr II/23/18 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na
okres do lat 3 działek rolnych stanowiących
własność Gminy

II 23

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:20:17.
Uchwałą Nr II/24/18 w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Augustówka

II 24

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:20:52.
Uchwała Nr II/25/18 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności oraz świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 - 2023

II 25

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:21:34.
Uchwała Nr II/26/18 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Osieck na 2019 rok

II 26

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:22:21.
Uchwała Nr II/27/18 w sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej

II 27

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:24:05.
Uchwała Nr II/28/18 w sprawie odwołania członka
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Osieck

II 28

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:24:58.
Uchwałą Nr II/29/18w sprawie odwołania członka
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osieck

II 29

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:25:44.
Uchwała Nr III/30/19 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-
2028

III/30/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 12:59:38.
Uchwała Nr III/31/19 w sprawie zmian budżetu
Gminy na 2019 rok

III/31/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:01:41.
Uchwała Nr III/32/19 w sprawie poboru podatków i
opłat, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso

III/32/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:04:18.
Uchwała Nr III/33/19 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXI/161/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca
2017r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck

III/33/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:05:56.
Uchwała Nr III/34/19 w sprawie zmiany uchwały Nr
II/20/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia
2018r. w sprawie założenia Publicznego
Przedszkola w Augustówce

III/34/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:07:27.
Uchwała Nr III/35/19 w sprawie utworzenia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce

III/35/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:09:08.
Uchwała Nr III/36/19 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Osieck na lata 2019 – 2021

III/36/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:10:34.
Uchwała Nr III/37/19 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Osieck na 2019 rok

III/37/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:11:39.
Uchwała Nr III/38/19 w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków

III/38/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:13:09.
Uchwała Nr III/39/19 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na
okres do lat 3 działek rolnych stanowiących
własność Gminy

III/39/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:14:36.
Uchwała Nr III/40/19 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 4 działek
rolnych stanowiących własność Gminy

III/40/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:16:02.
Uchwała Nr III/41/19 w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Augustówka

III/41/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:17:25.
Uchwała Nr III/42/19 w sprawie zmiany uchwały nr
XXXIV/278/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada
2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osieck

III/42/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:18:53.
Uchwała Nr III/43/19 w sprawie rozpatrzenia
wniosku mieszkańca gminy Osieck

III/43/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:22:48.
Uchwała Nr III/44/19 w sprawie powołania
doraźnej Komisji ds. nielegalnego składowania
odpadów w Osiecku

III/44/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:24:51.
Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:24:51
Opublikowane przez: Teresa Nowak