Uchwała Nr I/1/18 w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Osieck

Nr I/1/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 09:58:30.
Uchwała Nr I/2/18 w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osieck

Nr I/2/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:07:37.
Uchwała Nr I/3/18 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osieck

Nr I/3/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:08:56.
Uchwała Nr I/4/18 w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Nr I/4/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:10:13.
Uchwała Nr I/5/18 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Osieck

Nr I/5/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:11:44.
Uchwała Nr I/6/18 w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Osieck

Nr I/6/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:13:33.
Uchwała Nr I/7/18 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Rady Gminy Osieck

Nr I/7/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:15:24.
Uchwała Nr I/8/18 w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Rady Gminy Osieck

Nr I/8/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:17:15.
Uchwała Nr I/9/18 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Spraw Społecznych i
Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Osieck

Nr I/9/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:18:58.
Uchwała Nr I/10/18 w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i
Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Osieck

Nr I/10/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-27 10:20:51.
Uchwała Nr I/11/18 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia wójta

Nr I/11/18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-11-28 10:59:40.
Uchwała Nr II/12/18 w sprawie zmian budżetu
Gminy na 2018 rok.

II 12

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 12:58:34.
Uchwała Nr II/13/18w sprawie wydatków budżetu
Gminy Osieck, które w 2018 roku nie wygasają z
upływem roku budżetowego.

II 13

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 12:59:31.
Uchwała Nr II/14/18w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028.

II 14

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:04:32.
Uchwała Nr II/15/18 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty.

II 15

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:05:02.
Uchwała Nr II/16/18 zmieniająca uchwałę w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

II 16

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:09:51.
Uchwała Nr II/17/18 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

II 17

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:10:30.
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Osieck Nr
II/18/18

II 18

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:13:59.
Uchwała Nr II/19/18w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres do lat 3 części
działki stanowiącej własność Gminy

II 19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:15:18.
Uchwała Nr II/20/18 w sprawie założenia
Publicznego Przedszkola w Augustówce

II 20

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:15:56.
Uchwała Nr II/21/18 zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Osieck

II 21

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:16:07 | Data modyfikacji: 2018-12-21 13:18:26.
Uchwała Nr II/22/18 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres lat 3 działek rolnych
stanowiących własność Gminy

II 22

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:19:35 | Data modyfikacji: 2018-12-21 14:06:20.
Uchwała Nr II/23/18 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na
okres do lat 3 działek rolnych stanowiących
własność Gminy

II 23

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:20:17.
Uchwałą Nr II/24/18 w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Augustówka

II 24

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:20:52.
Uchwała Nr II/25/18 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie
dożywiania w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności oraz świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 - 2023

II 25

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:21:34.
Uchwała Nr II/26/18 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Osieck na 2019 rok

II 26

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:22:21.
Uchwała Nr II/27/18 w sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej

II 27

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:24:05.
Uchwała Nr II/28/18 w sprawie odwołania członka
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Osieck

II 28

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:24:58.
Uchwałą Nr II/29/18w sprawie odwołania członka
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osieck

II 29

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:25:44.
Uchwała Nr III/30/19 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-
2028

III/30/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 12:59:38.
Uchwała Nr III/31/19 w sprawie zmian budżetu
Gminy na 2019 rok

III/31/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:01:41.
Uchwała Nr III/32/19 w sprawie poboru podatków i
opłat, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso

III/32/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:04:18.
Uchwała Nr III/33/19 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXI/161/17 Rady Gminy Osieck z dnia 27 marca
2017r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck

III/33/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:05:56.
Uchwała Nr III/34/19 w sprawie zmiany uchwały Nr
II/20/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia
2018r. w sprawie założenia Publicznego
Przedszkola w Augustówce

III/34/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:07:27.
Uchwała Nr III/35/19 w sprawie utworzenia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce

III/35/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:09:08.
Uchwała Nr III/36/19 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Osieck na lata 2019 – 2021

III/36/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:10:34.
Uchwała Nr III/37/19 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Osieck na 2019 rok

III/37/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:11:39.
Uchwała Nr III/38/19 w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków

III/38/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:13:09.
Uchwała Nr III/39/19 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na
okres do lat 3 działek rolnych stanowiących
własność Gminy

III/39/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:14:36.
Uchwała Nr III/40/19 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres do lat 4 działek
rolnych stanowiących własność Gminy

III/40/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:16:02.
Uchwała Nr III/41/19 w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Augustówka

III/41/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:17:25.
Uchwała Nr III/42/19 w sprawie zmiany uchwały nr
XXXIV/278/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 listopada
2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osieck

III/42/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:18:53.
Uchwała Nr III/43/19 w sprawie rozpatrzenia
wniosku mieszkańca gminy Osieck

III/43/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:22:48.
Uchwała Nr III/44/19 w sprawie powołania
doraźnej Komisji ds. nielegalnego składowania
odpadów w Osiecku

III/44/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:24:51.
Uchwała Nr IV/45/19 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2019.

IV/45

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:17:50.
Uchwała Nr IV/46/19 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

IV/46

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:19:36.
Uchwała Nr IV/47/19 zmieniająca uchwałę w
sprawie poboru podatków i opłat, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

IV/47

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:20:56.
Uchwała Nr IV/48/19 w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przejazdu i przechodu
na działce Nr 696/2 obręb Augustówka.

IV/48

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:32:14.
Uchwała Nr IV/49/19 zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków

IV/49

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:33:43.
Uchwała Nr IV/50/19 w sprawie nadania imienia
Szkole Podstawowej w Augustówce.

IV/50

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:35:06.
Uchwałą Nr IV/51/19 w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli, niebędących przedszkolami
specjalnymi i niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobierania i wykorzystania.

IV/51

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:36:13.
Uchwała Nr IV/52/19 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Osieck a
Miastem i Gminą Pilawa w sprawie przejęcia przez
Gminę Osieck realizacji zadania publicznego
polegającego na zapewnieniu kształcenia,
wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w
części miejscowości Jaźwiny - Kolonii Jaźwiny
należącej do Miasta i Gminy Pilawa, w Szkole
Podstawowej w Augustówce

IV/52

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:37:42.
Uchwała Nr IV/53/19 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Osieck a
Gminą Garwolin w sprawie przejęcia przez Gminę
Osieck realizacji zadania publicznego
polegającego na zapewnieniu kształcenia,
wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w
miejscowości Budy Uśniackie należącej do Gminy
Garwolin, w Szkole Podstawowej im. Powstańców
Styczniowych w Osiecku

IV/53

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:38:47.
Uchwała Nr IV/54/19 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Osieck a
Gminą Sobienie-Jeziory w sprawie przejęcia przez
Gminę Osieck realizacji zadania publicznego
polegającego na zapewnieniu kształcenia,
wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w
miejscowości Sewerynów należącej do Gminy
Sobienie-Jeziory, w Szkole Podstawowej im.
Powstańców Styczniowych w Osiecku.

IV/54

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:39:49.
Uchwała Nr IV/55/19 w sprawie w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIX/233/18 Rady Gminy Osieck z dnia
26 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę
publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w
publicznej szkole podstawowej w czasie
przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki.

IV/55

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:40:56.
Uchwała Nr IV/56/19 w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.

IV/56

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:42:19.
Uchwała Nr IV/57/19 zmieniająca uchwałę w
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy
w zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019 – 2023.

IV/57

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:43:37.
Uchwała Nr IV/58/19 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Osieck.

IV/58

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:45:04 | Data modyfikacji: 2019-04-30 15:48:15.
Uchwała Nr IV/59/19 w sprawie rozpatrzenia skargi
mieszkańca gminy Osieck.

IV/59

IV 59 uzasadnienie.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-04-30 15:46:47.
Uchwła Nr V/60/19 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Sobienki dla działek
o numerach ewidencyjnych 73/1 i 73/2

V 60

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 08:53:04.
Uchwała Nr V/61/19 w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności gruntowej na działce
nr 1410/4 Obręb Osieck

V 61

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 08:54:44.
Uchwała Nr VI/62/12 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Osieck wotum zaufania

VI/62/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 14:42:00 | Data modyfikacji: 2019-06-28 15:08:01.
Uchwała Nr VI/63/19 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Osieck za 2018 rok.

VI/63

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:15:45.
Uchwała Nr VI/64/19 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Osieck absolutorium za 2018 rok.

VI/64

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:19:12.
Uchwała Nr VI/65/19 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia wójta.

VI/65

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:20:29.
Uchwała Nr VI/66/19 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2019.

VI/66

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:21:33.
Uchwała Nr VI/67/19 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2032.

VI/67

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:23:25.
Uchwała Nr VI/68/19 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego
deficytu budżetu Gminy Osieck na rok 2019.

VI/68

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:29:53.
Uchwała Nr VI/69/19 w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej w postaci wykonania i przekazania
dokumentacji technicznej na budowę chodnika w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 805.

VI/69

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:31:43.
Uchwała Nr VI/70/19 w sprawie określenia:
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Osieck,
oraz nauczyciela przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Osieck, pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

VI/71

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:33:12.
Uchwałą Nr VI/71/19 w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie dotacji
o której mowa w art. 21 ust. 1
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
w odniesieniu do podstawowej
kwoty dotacji w wysokości wyższej niż
określona w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych.

VI/71

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:35:18.
Uchwała Nr VI/72/19 w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez Gminę Osieck publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych.

VI/72

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:38:28.
Uchwała Nr VI/73/19 w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Osieck oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Osieck.

VI/73

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:39:52.
Uchwała Nr VI/74/19 w sprawie zmiany uchwały Nr
III/35/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019r.
w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce.

VI/74

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:41:13.
Uchwała Nr VI/75/19 w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy
0sieck.

VI/75

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:42:23.
Uchwała Nr VI/76/19 w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przejazdu i
przechodu na działce nr 696/2 Obręb Augustówka

VI/76

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:43:42.
Uchwała Nr VI/77/19w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności przesyłu na działce
nr 267 Obręb Natolin.

VI/77

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:45:02.
Uchwała Nr VI/78/19 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom na
okres do lat 3 działek rolnych stanowiących
własność Gminy

VI/78

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:46:12.
Uchwała nr VI/79/19 w sprawie powołania Zespołu
opiniującego zgłoszonych kandydatów na
ławników sądowych na kadencję 2020-2023

VI/79

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-06-28 15:47:21.
Uchwała Nr VII/80/19 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2019

VII/80/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:22:05.
Uchwała Nr VII/81/19 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

VII/81/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:23:38.
Uchwała Nr VII/82/19 w sprawie zaciągnięcia w
2020 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie

VII/82/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:24:54.
Uchwała Nr VII/83/19 zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia jednostek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Osieck gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
ustalenia źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i
ich zatwierdzania

VII/83/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:31:13.
Uchwała Nr VII/84/19 w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Publicznego Żłobka w
Sobienkach oraz nadania jej statutu

VII/84/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:32:34.
Uchwała Nr VII/85/19 w sprawie planu nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami w zakresie warunków i jakości
świadczonej opieki

VII/85/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-09-17 11:36:04.
Uchwała Nr VII/86/19 w sprawie ustalenia opłaty
za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym
Żłobku w Sobienkach

VII/86/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:03:11.
Uchwała Nr VII/87/19 w sprawie zmiany regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat,
nagród oraz niektórych innych składników
wynagradzania, przyznawania nagród nauczycielom
dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w
szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck

VII/87/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:08:51.
Uchwała Nr VII/88/19 w sprawie zasięgnięcia od
Komendanta Stołecznego Policji informacji o
kandydatach na ławników

VII/88/19

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:11:22.
Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:11:22
Opublikowane przez: Teresa Nowak