Gmina Osieck

Gmina Osieck, to gmina wiejska, położona jest w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie otwockim. Do 1999 roku leżąca w zachodniej części byłego województwa siedleckiego, granicząc bezpośrednio z dawnym województwem warszawskim. Pozostaje w zasięgu oddziaływania stołecznej funkcji największego miasta w kraju. Od północy graniczy z gminą Celestynów i Kołbiel (powiat otwocki). Od zachodu z gminą Sobienie Jeziory, (powiat otwocki),od strony południowej z gminą Garwolin (powiat garwoliński) i od wschodu z gminą Pilawa (powiat garwoliński).
Powierzchnia gminy wynosi 68 km2 (6804 ha) na którą składa się powierzchnia 13 sołectwa, a 12 obrębów geodezyjnych.
Siedziba Gminy mieści się w Osiecku, przy ul. Rynek 1.

Ogólne zestawienie ludności w gminie

http://osieck.pl/index.php?id=21

Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku i 2009 r 2002 r 2009 r ogólna powierzchnia 6750 ha, 6798 ha pow. gruntów komunalnych 198 ha 175,8 ha użytki rolne 3846 ha 3724 ha grunty orne 2635 ha 2522 ha

 

 

Opublikowane przez: Janina Łączyńska | Data wprowadzenia: 2009-11-04 11:59:27 | Data modyfikacji: 2016-02-11 11:17:53.
Rys historyczny Gminy Osieck

Historia Osiecka sięga  odległych czasów. Pierwsze osiedle ludzkie, o stosunkowo wysokiej cywilizacji, o czym świadczą wyniki badań archeologicznych istniało już przed naszą erą w głębi pierwotnej puszczy, najpierw nad potokiem Rudnik, a potem u źródeł potoku Bełch na terenach obecnie zajmowanych przez Stare Miasto. Potok zwany Bełchem łączy kilka źródeł, które obficie dostarczają wody niezamarzającej nawet w największe mrozy. Nad potokiem, w głębi ogromnej niegdyś puszczy Słowianie wybudowali pierwsze drewniane domy.

            Nazwa Osiecka ( dawne: Osieczko) pochodzi od słowa osiek oznaczającego w dawnych czasach zasiekę, warownię leśną Podkreśla się, więc obronny charakter pierwotnej osady i potwierdza jej średniowieczne trwanie jako grodu obronnego.

 W VIIwieku był tu gród ziemno-kamienny, który przetrwał do IX wieku. Na początku XV wieku książęta mazowieccy wybudowali w pobliżu zamku wielki drewniany dwór.  Puszcza Osiecka była bogata w zwierzynę łowną. W miarę rozwoju osady przybywali nowi osadnicy, a osiedlając się budowali domy stanowiące dzisiaj Nowe Miasto z rynkiem i ratuszem. Ulice zostały wytyczone na osi północ - południe i  wschód - zachód. Na początku XVII wieku były już pokryte brukiem.

Zaprojektowany układ Osiecka jest regularny, o prostokątnej siatce ulic, dużym kwadratowym rynku i małym ryneczku, pomiędzy Starym Miastem i Nowym Miastem. Przez całą długość Osiecka przebiega szeroka ulica  z południa na północ rynku . Krzyżują się stare trakty, przebiegające z południa na północ i z zachodu na wschód.

Osieck stanowił przez długie lata ważny węzeł komunikacyjny ułatwiający handel. Trakt handlowy wiódł z Lublina przez Górzno, Osieck do Czerska.

Na początku XVI wieku Osiek był największą gminą w powstałym z ziemi czerskiej powiecie Garwolin. 

Dynamicznie rozwijający się wówczas Osieck, w którym przybywało domów szczególnie wówczas drewnianych za sprawą swoich mieszkańców zapragnął podnieść osadę do rangi miasta. Starosta osiecki  z poparciem Wojewody Mazowieckiego zwrócił się do Króla Augusta o nadanie osadzie praw miejskich , które uzyskał w roku 1558.          

Miasto uzyskało herb, będący symbolem jelenia przy studni na czerwonym tle, który do dziś pozostał herbem Osiecka. 

 Herb ten znalazł swoje miejsce nad wejściem do znajdującego się na środku rynku ratusza. Jak głosi historia herb odzwierciedla położenie i bogactwo związane z lasem, zwierzyną łowną i do dziś bijącymi źródłami doskonałej zimnej wody.

            Szybki rozwój gospodarczy miasto zawdzięczało licznemu rzemiosłu i prężnemu handlowi. W Osiecku od niepamiętnych czasów działali rzemieślnicy zrzeszeni w cechach, z których najliczniejszymi były: garncarzy, kowali, stolarzy cieśli i szewcy.

            O wielkiej sławie Osiecka stanowił założony w XV wieku przez książąt mazowieckich zwierzyniec otoczony ostrokołem. Zwierzyniec oraz zameczek myśliwski, przy którym powstał folwark zostały wybudowane w miejscu dawnego grodu. Książęta polowali w Puszczy Osieckiej rozpościerającej się jeszcze w XVI wieku pomiędzy Wisłą, Wilgą i Świdrem.

Gród osiecki stanowił schronienie dla świt królewskich zarówno w czasie łowów jak i panującej w stolicy zarazy morowej.

Szczyt swojego rozwoju Osieck osiągnął na przełomie XVI/XVII wieku. Do ówczesnego starostwa osieckiego należały między innymi oprócz miejscowego folwarku, 22 wsie i 4 młyny. Sam Osieck liczył ponad 1000 mieszkańców zamieszkujących około 200 domów. Był on wtedy nie tylko zamożnym i godnym, ale liczącym się miastem Mazowsza. Najazd wojsk szwedzkich położył kres rozwijającemu się miastu i jego starostwu. Spalone zostały budowle publiczne ( kościół, ratusz i dwór ) a z wskazanej liczby budynków pozostało zaledwie 25%.W czasie słynnego „potopu” szwedzkiego zniszczeniu uległ również zwierzyniec osiecki. W roku 1869 Osieck, podobnie jak większość mazowieckich miasteczek, utracił prawa miejskie.

            W 1870 roku Osieckowi nadano rangę miejscowości gminnej, wyznaczając w nim siedzibę władz nowo powstałej gminy.

 

 [1] O Dawnym Osiecku i Jego Starostwie, Szkic historyczny  Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Osiecka i Okolicy, prof. dr Czesław Mętrak, Siedlce 1983

[2] Zarys rozwoju historycznego Osiecka, Bogdan Strzeżysz,

[3] Mazowiecki Park Krajobrazowy, Zarząd Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Otwock 1998

 

Opublikowane przez: Janina Łączyńska | Data wprowadzenia: 2011-07-18 14:24:34 | Data modyfikacji: 2014-04-25 11:53:09.
Herb i Insygnia Gminy Osieck

Gmina Osieck od 2008 roku używa herbu, który został opracowany na podstawie informacji mieszkańców. Był on niezgodny z zasadami heraldyki i weksykologi. Dla uporządkowania insygniów podjęto starania o opracowanie właściwych symboli gminy Osieck. Zadanie zostało zlecone Instytutowi Heraldyczno-Weksykologicznego w Górach Wielkich.


Instytut przeprowadził kwerendę w kilku archiwach. W zbiorach Wiktora Wittyga w Bibliotece Książąt Czartoryskich znaleziono dokument z pieczęcią suchą Osiecka. W polu pieczęci jest na murawie kroczący jeleń, za nim suche drzewo, a przed nim drzewko z liśćmi. W otoku legenda: SIGILUM CIVITATIS OSIECENSIS.


Widniejące na pieczęci drzewo z poobcinanymi (osieczonymi) gałęziami prawdopodobnie nawiązuje do nazwy miasta. Stanisław Rospond w swej księdze „Słownik etymologiczny miast i gmin PRL” pisze, że osieck to „miejsce osieczone, wysieczone z drzew w lesie”. Według niego nowszym, używanym w XV w.,  znaczeniem słowa osiek był gaj. Być może odzwierciedleniem tego są młode drzewka z liśćmi umieszczone przy przednich nogach jelenia.


Heraldyczny opis herbu brzmi:


w polu czerwonym na murawie zielonej jeleń kroczący srebrny, za nim osieczone drzewo zielone, między nogami przednimi i przed prawą nogą przednią po jednym drzewku zielonym z trzema listkami każde.


Komisja Heraldyczna rozpatrzyła sprawę i dnia 3 czerwca 2016 r podjęła uchwałę opiniująca pozytywnie projekt herbu, flagi, banneru i pieczęci.


Rada Gminy Osieck na sesji dnia 18 lipca 2016 roku Uchwałą Nr XIV/119/16 ustanowiła herb, flagę, flagę stolikową, baner i pieczęć stanowiące symbole Gminy Osieck (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 7719).

Pięczeć Gminy Osieck

Uchwała Rady Gminy

Opinia Komisji Heraldycznej

Herb

Flaga

Flaga stolikowa

Banner

Pieczęć

 

Opublikowane przez: Teresa Nowak | Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:22:45.
Data wprowadzenia: 2017-06-13 14:22:45
Opublikowane przez: Teresa Nowak