Oświadczenia majątkowe - informacja

Oświadczenie majątkowe składają:
• radny - przewodniczącemu rady gminy,
• wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
• zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.


Terminy składania oświadczeń
  Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni od dnia (wg stanu na dzień objęcia stanowiska):
• złożenia ślubowania (radny, wójt),
• powołania na stanowisko,
• zatrudnienia.
 
  Kolejne oświadczenie składane jest:
• do 30 kwietnia następnego roku, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
  Ostatnie oświadczenie składane jest (wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia):
• na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt, burmistrz, prezydent),
• w dniu odwołania ze stanowiska, 
• w dniu rozwiązania umowy o pracę.
  Do pierwszego oświadczenia należy dołączyć w przypadku :
• wójta - informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru,
• radnego gminy - informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia jednostki samorządu terytorialnego, w której uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Radni powinni zaprzestać prowadzenia w/w działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania,
W przypadku zmiany w trakcie kadencji na stanowisku przewodniczącego danej rady, nowo wybrany przewodniczący swoje kolejne oświadczenie składa wojewodzie (wraz z kopią uchwały o wyborze na stanowisko przewodniczącego oraz wcześniej złożonymi oświadczeniami majątkowymi). Sam wybór na przewodniczącego rady nie powoduje obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w związku z tym faktem. Obowiązujące pozostają terminy złożenia oświadczenia przewidziane dla radnych, zmienia się jedynie osoba, której składa się oświadczenie majątkowe – jest to nie przewodniczący rady, lecz wojewoda.

 Informacja Wojewody jak wypeniać oświadczenie majatkowe

Opublikowane przez: Janina Łączyńska | Data wprowadzenia: 2010-12-17 11:43:52.
druk oświadczenia radnego
 oswiadczenie_majatkowe_radnego_gminy.pdf

Opublikowane przez: Janina Łączyńska | Data wprowadzenia: 2010-12-17 12:08:51.
druk oświadczenia wójta
 oswiadczenie_majatkowe_wojta.pdf

Opublikowane przez: Janina Łączyńska | Data wprowadzenia: 2010-12-17 12:09:27.
Zasady składania oświadczeń majątkowych
 inf.osw.maj.doc

Opublikowane przez: Janina Łączyńska | Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:12:34.

Zobacz:
   Radni
   Wójta
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
Data wprowadzenia: 2013-04-09 13:12:34
Opublikowane przez: Janina Łączyńska